Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Möter tuffa utmaningar

2018-11-28 21:30
Itabs vd Ulf Rostedt.

Tillväxtbolaget Itab brottas med hög skuldsättning och en bransch i förändring. Trots kursraset är det bäst att stå vid sidan om.

Aktieägarna i Itab har haft en minst sagt anmärkningsvärd kursresa de senaste åren. Från 2013 till slutet av 2015 gick aktien från runt 20-lappen till 110 kronor, drivet av hygglig tillväxt i verksamheten och de framtidsförväntningar som fästes vid bolagets sortiment av självutcheckningsdiskar för dagligvaruhandeln. Allra mest uppmärksamhet fick den helautomatiska Easyflow som såldes in som ett sätt för handeln att spara stora pengar på kassapersonal. Mycket mer än några pilotinstallationer verkar det dock inte ha blivit.

Nu på senhösten 2018 handlas aktien återigen kring 20 kronor. Bolaget har sedan 2015 pressats av vikande tillväxt, vad som utifrån ser ut att bero på en tilltagande strukturell e-handelsmotvind och hög skuldsättning. Bolaget ökade förvisso omsättningen både 2016 och 2017, men det var på grund av förvärv. Den organiska tillväxten var enligt Affärsvärldens beräkningar – bolaget redovisar märkligt nog inte den siffran – negativ båda de åren. De fyra senaste kvartalen har skingrat alla tvivel om den underliggande marknaden. Under den perioden har omsättningen inte lyfts av några större förvärv och då har tillväxten varit negativ med 5,5 procent.

Bolaget är inte omedvetet om den tuffa marknaden eller om den omställning som handeln står inför. En positiv sak för Itab är att den största delen av omsättningen går till dagligvaruhandeln, som åtminstone hittills inte drabbats så hårt av e-handelns härjningar. Men bolaget agerar ändå målmedvetet för att möta utmaningarna.

På längre sikt ska bolaget fortsätta att utveckla nya produkter så att kunderna kan erbjudas lösningar som gör att de klarar övergången till det nya handelslandskapet. Att ingen riktigt vet hur det nya landskapet kommer att se ut och vilka produkter som krävs, skapar dock en osäkerhet.

På kortare sikt har bolaget initierat ett åtgärdsprogram som ska ge besparingar på totalt 300 miljoner kronor med full effekt från 2020. Det motsvarar en förbättring av rörelsemarginalen med ungefär 5 procentenheter, vilket får klassas som ambitiöst. Lyckas det skulle det ta bolagets rörelsemarginal över 10 procent för första gången sedan millennieskiftet. Affärsvärlden ställer sig därför initialt skeptiskt till att bolaget lyckats realisera alla de tänkta besparingarna.

Under det fjärde kvartalet blir Itabs jämförelsesiffror något enklare, vilket gör att bolaget borde kunna klara av att hålla omsättningen oförändrad. Lyckas det handlas aktien till knappa p/e 12 på prognosen för 2018. Givet bolagets ansträngda balansräkning – nettoskulden var 2,3 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet, motsvarande 4,7 gånger ebitda – är det inte särskilt billigt. I synnerhet inte om de osäkra tillväxtutsikterna också tas i beaktande.

Itab har förvisso en historik av att använda sin balansräkning på ett aggressivt sätt. Nettoskulden har vid tillfällen legat över 5 gånger ebitda och en bra bit över två gånger det egna kapitalet. Men i ljuset av den strukturella motvind som bolagets kunder känner från e-handeln och den allmänna osäkerheten kring hur framtidens butiker kommer att se ut, kan det vara läge för bolaget att prioritera lägre skuldsättning framför utdelning i vår. Om inte annat för att ha mer torrt krut över till att förvärva konkurrenter som går bort sig i den tuffa marknaden.

Dagens värdering för Itab är inte hög ur ett historiskt perspektiv eller ställt mot bolagets ambition att växa med 15 procent per år. Dagens realiteter är dock annorlunda och Affärsvärlden väljer därför att vänta.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom