MoveByBike – ett miljövänligt alternativ

Noteringsaktuella MoveByBike erbjuder miljövänliga transportalternativ genom cykeltransporter. På kundlistan finns namn som Voi och Tier. Är aktien värd att teckna?
MoveByBike – ett miljövänligt alternativ - MovebyBike
MoveByBike
Teckningskurs: 7,50 kr Antal aktier: 8,8 m
Börsvärde: 66 Mkr Nettokassa: 11 Mkr
VD: Lisette Hallström Ordförande: Behdad Ansari

MoveByBike (teckningskurs 7,50 kr) är ett transport- och logistikföretag som erbjuder en helt miljövänlig transport med hjälp av bolagets egenutvecklade eldrivna transportcyklar.

Kunderna utgörs främst av företagskunder men även privatpersoner. Stora kunder idag är Voi och Tier som hyr ut elsparkcyklar. MoveByBike hjälper Voi och Tier att ladda och byta batterier på deras elsparkcyklar.

Under 2020 omsatte MoveByBike cirka 27 Mkr och utförde 500 000 leveranser. Konkurrenskraftiga priser, hög effektivitet och ett miljövänligt transportalternativ är viktiga konkurrensfördelar.

Bolaget är främst verksamma i Malmö, Stockholm och Göteborg, där bolagets tre city-hubbar är belägna. Men MoveByBike utför även uppdrag i Lund, Linköping och Uppsala. MoveByBike grundades 2012 i Malmö. Bolaget har idag 44 heltidsanställda men sysselsätter 100 personer totalt sett inklusive deltidsanställningar.

Affärsvärldens huvudscenario 2021E 2022E 2023E
Omsättning 33 41 50
 – Tillväxt +25% +25% +20%
Rörelseresultat -7 -6 -2
 – Rörelsemarginal -22,0% -13,5% -5,0%
Resultat efter skatt -6 -4 -2
Vinst per aktie -0,63 -0,48 -0,22
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0%
Operativt kapital/omsättning 26% 26% 26%
Nettoskuld/EBIT e.m e.m e.m
P/E e.m e.m e.m
EV/EBIT e.m e.m e.m
EV/Sales 1,9 1,6 1,4

Under 2021 till 2023 är ambitionen att expandera verksamheten till övriga Norden. För att finansiera dessa tillväxtsatsningar genomför MoveByBike nu en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet uppgår till 21 Mkr och avser i sin helhet nyemitterade aktier. 54% av erbjudandet är på förhand säkrat av teckningsåtagare (inklusive brygglånsfinansiering på 3,4 Mkr).

40% av emissionslikviden skall användas till operationella kostnader samt återbetalning av tidigare upptagen finansiering (ägarlån från grundarna Johan och Nils Vedin). 35% skall gå till produktion av bolagets transportcykel kallad “Starke”. Resterande del skall användas till nationell och nordisk expansion (15%) samt vidareutveckling av IT-plattformen (10%).

LÄS OM AKTUELLA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE MoveByBike
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 26 Mkr
Antal anställda 44
Teckningskurs 7,50 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 21 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 66 Mkr
Emissionskostnad 2,7 Mkr (12,5% av erbjudandet). I emissionskostnaderna har vi inkluderat 0,7 Mkr som avser ränta för brygglånefinansiering.
Säkrad andel av IPO* 54%
Investerare som ska teckna i IPO Eber Holding, Mikael Blihagen, Strategic Wisdom, Peter Nilsson, Stefan Lundgren, m.fl. (54% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-06-04
Beräknad första handelsdag 2021-06-14 (10 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 314 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i MoveByBike

# Hårdsäljande kommunikation

Det som måste säljas med mördande reklam är ofta antingen fel prissatt eller av tveksam kvalitet. Det gäller inte minst aktier. IPO-guiden gör en samlad bedömning av ”haussigheten” i kommunikationen. Det handlar primärt om prospekt, finansiella mål och IR-stil. Det kan i sällsynta fall även handla om typen av reklam och marknadsföring. Slarvig kommunikation hamnar också i denna kategori. Alltför många slarvfel i ett prospekt kan ju leda till misstanken att det kanske slarvas och skarvas även på andra sätt.

“Tabellen som visar aktier under lock up visar aktieantalet före den split som är gjord. Det är en miss.

Det handlar inte om många slarvfel här och vi hissar därför ingen flagga utan nöjer oss med att upplysa om detta.”

# Täta personkopplingar

Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.

De två grundarna Johan Vedin och Nils Vedin är släkt då Nils är son till Johan. Båda sitter i styrelsen och Johan är därtill produktchef. Vi nöjer oss med att upplysa om detta och hissar ingen flagga.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett “bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella “plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

“En styrelseledamot i MoveByBike har varit inblandad i fem konkurser. Vi hissar en flagga.

Styrelseledamoten Anders Holm kommenterar:

Ceres Foods (2018) – begärdes i konkurs av styrelsen, där jag ingick, efter att Lantmännens satsning på barnmats-sortiment på den Svenska marknaden floppat 2016-18. Bolaget var framgångsrik underleverantör till Nestle under åren 2003-16.

Två dotterbolag till Motala Verkstad Group begärdes i konkurs av moderbolaget, där jag fortsatt är styrelseledamot, under 2019. Orsaken var bristande lönsamhet under flertalet år och svag orderbok. Övriga bolag i gruppen genomgick företags-rekonstruktion, som framgångsrikt slutfördes under 2020.

Kaila Pets AB – ett start-up bolag inom hundmat som jag investerade i under mitt deltagande i TV-programmet Draknästet (2015). Sålde sedermera mina aktier tillbaka till grundarna efter 3 år. Blev aldrig avregistrerad som ledamot i styrelsen. ”

Lisette Hallström är VD sedan mars 2020 och har bakgrund inom transport och logistik. Hallström har tidigare arbetat på Postnord samt som verksamhetschef för Skåneregionen på börsnoterade logistikbolaget Jetpak. Lisette Hallström har inget ägande i bolaget idag, men tecknar aktier för 50 000 kronor i emissionen.

I oktober 2020 infördes ett optionsprogram för VD vilket omfattar högst 227 910 optioner. En option ger rätt att teckna en aktie. Teckningskurs är 7,02 kronor per aktie med lösen i oktober 2025. Ju längre VD är anställd i bolaget desto fler optioner intjänas. För att erhålla alla utställda optioner krävs att VD är anställd till oktober 2025.

Johan Vedin är en av bolagets grundare. Han är numera logistikchef på MoveByBike och har tidigare arbetat på transport och logistikbolag. Johan Vedin var VD från grundandet fram till hösten 2019. Han äger 15% av aktierna idag (10% efter förestående emission) och kommer lämna styrelsen i mitten på juni 2021.

Bolagets andra grundare är Nils Vedin. Han är son till Johan Vedin. Nils Vedin har erfarenhet inom cykelutveckling och arbetar idag som trafikledare på bolaget. Vedin äger 10,7% av aktierna innan emissionen samt drygt 7,2% efter emissionen.

Ordförandeklubban hålls av Behdad Ansari, som är en entreprenör inom IT-sektorn. Ansari kommer äga 16% av aktierna efter genomförd emission. I styrelsen sitter också Jan Barchan som är välkänd i börssammanhang. Barchan sitter med i styrelsen i Studsvik och Net Insight. Jan Barchan kommer också äga cirka 16% av aktierna efter emissionen.

När MoveByBike grundades 2012 var fokus initialt på privata kunder och möbeltransport, flyttlass och bud. 2019 etablerade bolaget sig i Stockholm med ett tydligare fokus på företagssegmentet.

MoveByBike har vuxit kraftigt sedan dess. En förklaring är bolagets samarbetsavtal med elsparkcykel-företagen Tier och Voi. MoveByBike hjälper till att ladda upp batterierna till Tier och Vois elsparkcyklar och åker ut på fältet och byter batterierna. Dessa intäkter går under segment mikromobilitet och utgör idag cirka 65% av koncernens intäkter. Intäkterna genereras via byte per batteri eller pris per timme.

Avtal med Voi och Tier

Voi är MoveByBikes absolut viktigast kund i dagsläget och stod tillsammans med Tier för majoriteten av omsättningen 2020. Avtalet med Voi löper från och med maj 2020 och tills vidare. Båda parterna har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Voi äger för övrigt cirka 5% av aktierna i MoveByBike sedan en emission under 2020.

Även Tier är en av bolagets absolut viktigaste kunder idag. Avtalet löper från 1 juni 2020 till och med 31 maj 2021, men en automatisk förlängning med tre månader i taget. Avtalet har 3 månaders uppsägningstid och Tier har med 14 dagars varsel rätt att minska volymen av tjänsterna.

Bolaget har också avtal med den offentliga sektorn i form Stockholm Stad för leverans av skolmat till förskolor samt mat till äldreboende (8%). Under pågående teckningstid har MoveByBike tilldelats ett ramavtal med Stockholm Stad.

Distribution av paket till företagskunder står för 5% av omsättningen. MoveByBike utför även distribution av livsmedel (cirka 7% av intäkterna). Kunder är exempelvis Linas Matkasse och Enkla Kassen. Sedan oktober 2019 har MoveByBike ett livsmedelstillstånd som löper tills vidare och ger bolaget rätt att transportera och hantera livsmedel.

MoveByBike utför även leveranser av paket samt returhantering av detsamma för e-handelskunder. Detta segment står för 15% av intäkterna. Även inom dessa segment baseras intäktsmodellen på antal levererade/upphämtade paket eller timtaxa. Det är inom detta segment bolaget vill växa kraftigt inom framöver.

Under 2021 siktar MoveByBike på att omsätta 35 Mkr. 2023 år målsättningen att nå en försäljning på 70 Mkr och gå break-even. Samtidigt är målsättningen att intäkter från e-handel och logistik skall stå för 70% och mobilitet (Tier och Voi) för resterande 30%. För att nå 70 Mkr i omsättning menar bolaget att det krävs att de etablerat åtta aktiva city-hubbar, fullt utvecklat IT-system samt cirka 55 nyproducerade cyklar. En cykel kostar cirka 100 000 – 120 000 att producera.

MoveByBikes egna prognoser 2021 2022 2023
Omsättning 35,2 Mkr 53,4 Mkr 71,1 Mkr
Tillväxt 33% 52% 33%
Ebitda -3,0 -2,1 3,1
Ebitda-marginal -8,6% -4,0% 4,4%
Nya hubbar 1 2 2
Totalt antal hubbar 4 6 8

Bolagets egenutvecklade eldrivna transportcykel, med namnet “Starke”, är det primära transportmedlet i verksamheten. Den har en lastvikt på 200 kg och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Cykeln kan användas med olika moduler för att anpassas för olika typer av leveranser. Batteriräckvidden för cykeln är en arbetsdag. MoveByBike har 35 lastcyklar idag (både nya och äldre modeller av “Starke”).

MoveByBike använder även andra mindre lastcyklar som har batteritid på 3-4 timmar. Lastvikten är 100 kg och utrymmet upp till 1,5 kubik. Dessa används vid kortare transporter och leasas av externt bolag. Det tredje fordonet är Triple som ibland används som komplement för mikromobilitetsverksamheten (Voi och Tier). Fordonet Triple har hög lastvikt med relativt liten volym och leasas också från externt bolag.

Under 2021 är bolagets målsättning att erhålla varumärkesskydd för MoveByBike. Bolaget har en pågående patentansökan för en växelflakslösning för cykeln Starke, som underlättar vid byte av flak på lastcykeln. Styrelsen bedömer att bolaget kommer erhålla ett eventuellt patentgodkännande under Q4 2021.

Konkurrenterna på marknaden utgörs dels av stora etablerade aktörer som PostNord, Bring, DHL, UPS, Best och Jetpak. Men även mindre nyetablerade så som Budbee och Airmee som utgör både leveranser med bil och lastcyklar. Budbee omsatte cirka 150 Mkr 2019 och ägs till 28% av Kinnevik. J12 ventures, Alfvén & Didrikson och Creades har investerat i Airmee. Både Budbee och Airmee är omsättningsmässigt betydligt större än MoveByBike. Men MoveByBike menar att deras verksamhet med cykelleveranser är större än Budbee samt Airmee och deras bud-cykelverksamhet.

Velove är ett svenskt bolag som grundades 2015 och som tidigare tillverkat eldrivna lastcyklar. Deras egenproducerade lastcykel finns hos logistikbolag i 20 länder. Bolaget har nyligen strukturerat om sin verksamhet och säljer inte längre cyklar på marknaden. De levererar numera i stället cykellogistik som tjänst till samarbetspartners som Schenker, DHL, Airmee och Budbee.

MoveByBikes plan under 2021 är att etablera en ny city-hubb i en stad där bolaget redan har etablering (Stockholm, Göteborg, Malmö). 2022 är ambitionen att etablera ytterligare två logistik/city-hubbar i Sverige. Året därpå siktar bolaget på etablering i Oslo och Köpenhamn.

2021 skissar vi på omsättningen stiger med 25% till 33 Mkr. Det är något lägre än bolagets egen målsättning som är att omsätta 35 Mkr 2021. Kommande år skissar vi generöst på 20-25% tillväxt och en omsättning på 50 Mkr 2023.

Rörelsemarginalen torde förbättras i takt med stigande försäljning. Samtidigt befinner sig MoveByBike i en tillväxtfas, där marknadsandelar i detta skede borde vara mer relevant än lönsamhet här och nu. På lägre sikt och givet tillräckliga volymer tror vi en rörelsemarginal i ett mer moget scenario borde kunna vara kring 8-10%. Jetpak tjänar cirka 10-12% i marginal och danska logistikjätten DSV Panalpina knappt 10%.

På våra prognoser för 2021 värderas MoveByBike till 1,9x gånger omsättningen. Jetpak värderas till 1,2 gånger och DSV Panalpina till 2,5 gånger jämförelsevis. Jetpak och DSV är dock stora spelare på marknaden jämfört med MoveByBike. På den danska börsen noterades nyligen Donkey Republic som tillhandahåller en cykeluthyrningstjänst. Den aktien föll över 30% i börsdebuten nyligen.

Affärsvärldens slutsats

MoveByBike har uppvisat en stark försäljningsutveckling senaste åren. Kundlistan med namn som Voi och Tier imponerar. Å andra sidan står dessa kunder för en väsentlig del av bolagets intäkter idag. Fåkundsberoendet är en tydlig risk. På sikt är MoveByBikes ambition att intäkterna från mobilitet enbart skall utgöra 30% och e-handel och logistik 70%.

Det som talar för bolaget är trenden med hållbara och miljövänlig transporter. Andelen cykeltransporter i större städer kommer sannolikt fortsätta att öka. Kanske kan aktien få någon form av ESG-stämpel? Prislappen sticker inte ut som låg och lönsamhet ligger en bit fram i tiden. Nu gäller det att MoveByBike fortsätter att leverera tillväxt. Starten på Q1 var relativt svag med oförändrad försäljningen relativt fjolåret. Vi landar i en neutral hållning.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp

Ägare Innehav Andel
Jan Barchan via Briban Invest 10.8 Mkr 16.3%
Behdad Ansari via Dams Nordic 10.6 Mkr 16%
Johan Vedin 6.9 Mkr 10.4%
Nils Vedin 4.8 Mkr 7.3%
Anders Holm via Aqilles Invest Venture 4 Mkr 6%

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser

Annons från Invesco