Absolent vänder till förlust

Industribolaget Absolent redovisar lägre intäkter och vänder till förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.
Resultatet tyngdes av engångskostnader för åtgärdsprogram på 58 miljoner kronor i kvartalet.

Nettoomsättningen sjönk 10,5 procent till 196,6 miljoner kronor (219,6).

Ebitda-resultat blev -33,7 miljoner kronor (40,7).

Rörelseresultatet blev -62,1 miljoner kronor (30,1).

Resultatet före skatt var -63,9 miljoner kronor (29,6).

Resultatet efter skatt blev -67,9 miljoner kronor (25,5). Resultat per aktie hamnade på -6,00 kronor (2,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 36,3 miljoner kronor (14,7).

Justerat för engångskostnader blev justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, ebita, 16,1 miljoner kronor (38,1) motsvarande en ebita-marginal om 8,2 procent (17,3).

”Vi förutser en fortsatt utmanande marknad framöver till följd av covid-19 och den osäkerhet detta medför. För att anpassa oss efter rådande marknadssituation ser vi kontinuerligt över koncernens kostnader och som tidigare kommunicerats inleddes ett koncernövergripande åtgärdsprogram i juni med förväntade engångskostnader på 50-60 miljoner kronor. I andra kvartalet ingår kostnader om 58 miljoner kronor och åtgärdsprogrammet löper enligt plan både vad gäller tidslinjen samt de besparingar och de kostnader som har kommunicerats”, skriver bolaget i delårsrapporten.

”Vi är nöjda med att kunna leverera ett positivt justerat rörelseresultat för kvartalet trots den stora och snabba minskningen av försäljning vilket visar styrkan i vår affärsmodell och strategi”, kommenterar vd Axel Berntsson i delårsrapporten.

Absolent, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 196,6 219,6 -10,5%
EBITDA -33,7 40,7
EBITDA-marginal 18,5%
Rörelseresultat -62,1 30,1
Rörelsemarginal 13,7%
Resultat före skatt -63,9 29,6
Nettoresultat -67,9 25,5
Resultat per aktie, kronor -6,00 2,30
Kassaflöde från löpande verksamhet 36,3 14,7 146,9%