Ericssons intäkter, resultat och utdelning var bättre än väntat

Telekomleverantören Ericsson redovisar intäkter och rörelseresultat som var högre än analytikernas förväntningar i fjärde kvartalet 2020. Utdelningen föreslås höjas mer än väntat.

Nettoomsättningen steg 4,8% till 69,6 miljarder kronor (66,4). Utfallet var 2,2% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 68,1 miljarder kronor.

Bruttovinsten blev 28,3 miljarder kronor (24,4), med en bruttovinstmarginal på 40,7% (36,7).

Rapporterat rörelseresultatet blev 11,0 miljarder kronor (6,1). Rörelsemarginalen var 15,8% (9,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 11,0 miljarder kronor (6,5), vilket är 23,6% högre än förväntade 8,9 miljarder kronor, med en justerad rörelsemarginal på 15,8% (9,8).

Resultatet före skatt var 10,9 miljarder kronor (6,1).

Resultatet efter skatt blev 7,2 miljarder kronor (4,5). Resultat per aktie hamnade på 2,26 kronor (1,33).

Utdelningen föreslås höjas med 33,3% till 2,00 kronor per aktie (1,50), vilket är 24,2% högre än väntade 1,61 kronor.

Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år, främst driven av försäljning i Nordostasien, Europa och Nordamerika.

Bruttomarginalen förbättrades inom alla segment. Förbättringen av rörelsemarginalen var främst drivet av Networks.

Den genomsnittliga säsongsmässiga variationen mellan fjärde och första kvartalet för rapporterad försäljning baserat på de senaste tre åren är minus 24%, men den säsongsmässiga effekten kan bli något mindre uttalad i och med 5G-utbyggnaden på vissa av Ericssons marknader, skriver bolaget om planeringsantaganden i bokslutskommunikén.

”Vi är idag en ledare inom 5G med 127 kommersiella kontrakt och 79 driftsatta nät runt om i världen. Organisk försäljningstillväxt var 5% för helåret. Vår rörelsemarginal på 12,5% (5,0) överträffade vårt mål för 2020 och nådde koncernens målintervall för 2022 två år i förväg”, kommenterar VD Börje Ekholm i bokslutskommunikén.

”De långsiktiga förutsättningarna för vår verksamhet är fortsatt goda, och vi fortsätter att investera i att stärka produktportföljen och öka våra globala marknadsandelar. Även om vi förväntar oss en tillfälligt negativ påverkan under 2021 från patent- och licensförnyelser, Cradlepoint och investeringar för att stärka vår verksamhet på lång sikt är vi fast beslutna, och fokuserade på, att nå målet för 2022 som en milstolpe på väg mot vårt långsiktiga mål för ebita på 15-18%”, fortsätter Börje Ekholm.

Ericsson, mdkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 69,6 68,1 2,2% 66,4 4,8%
Bruttoresultat 28,3 24,4 16,0%
Bruttoresultatmarginal 40,7% 36,7%
Rörelseresultat 11,0 6,1 80,3%
Rörelsemarginal 15,8% 9,2%
Rörelseresultat, justerat 11,0 8,9 23,6% 6,5 69,2%
Rörelsemarginal, justerad 15,8% 13,1% 9,8%
Resultat före skatt 10,9 6,1 78,7%
Nettoresultat 7,2 4,5 60,0%
Resultat per aktie, kronor 2,26 1,33 69,9%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 1,61 24,2% 1,50 33,3%

Konsensusdata från Factset