Getinges vinst ökade mer än väntat

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.
Mattias Perjos, Getinge
Mattias Perjos, Getinge

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Omsättningen steg 27,9% till 7 976 miljoner kronor (6 236). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 831.

Området Acute Care ökade omsättningen från 3 435 till 5 310 miljoner kronor. Det är hänförligt till avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 2 028 miljoner kronor (677), väntat 1 792.

Rörelseresultatet blev 1 913 miljoner kronor (433), väntat rörelseresultat var 1 578. Rörelsemarginalen var 24,0% (6,9).

Bruttomarginalen stärktes, främst tack vare kraftigt ökad försäljning av ventilatorer, produkter för ECMO-terapier samt fortsatta produktivitetsförbättringar.

Resultatet före skatt var 1 841 miljoner kronor (315). Finansnettot förbättrades som en följd av lägre nettoskuld och räntekostnader.

Resultatet efter skatt blev 1 395 miljoner kronor (218).

Resultat per aktie hamnade på 5,07 kronor (0,76).

Orderingången landade på 5 898 miljoner kronor (6 678), vilket är 7% lägre än analytikerkonsensus.

Den organiska orderingången minskade efter en kraftig tillväxt tidigare under året inom Critical Care.

Orderingången inom flertalet övriga delar av Acute Care Therapies och Surgical Workflows ökar men är fortfarande inte i nivå med föregående år, som en följd av att planerad sjukvård skjutits upp.

Bolagets VD Mattias Perjos skriver i en kommentar till rapporten att delar av verksamheten fortsätter att påverkas negativt av coronapandemin.

Samtidigt anses bolagets erbjudanden skapa goda utsikter även för framtiden. Man ser en fortsatt stark försäljning inom produkter för ECMO-terapi samt Sterile Transfer-produkter.

Getinge, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 5 898 6 326 -6,8% 6 678 -11,7%
Nettoomsättning 7 976 7 831 1,9% 6 236 27,9%
EBITA, justerat 2 028 1 792 13,2% 677 199,6%
Rörelseresultat 1 913 1 578 21,2% 433 341,8%
Rörelsemarginal 24,0% 20,2% 6,9%
Resultat före skatt 1 841 315 484,4%
Nettoresultat 1 395 218 539,9%
Resultat per aktie, kronor 5,07 0,76 567,1%

Konsensusdata från Factset