NCAB Group ökar omsättningen och resultatet

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
NCAB
På bilden syns produkter från Zaptec. Detta är en typisk kund för NCAB som tillverkar en produkt med högt värde i relativt små serier med mycket höga kvalitetskrav.
”Det är glädjande att se att så många av våra segment och länder nu samtidigt lyfter samt att våra nyförvärvade bolag levererar enligt plan”, kommenterar vd Peter Kruk.

Orderingången landade på 978,9 miljoner kronor (563,4), en ökning med 73,7% mot föregående år. I dollar var ökningen 100%. För jämförbara enheter var ökningen 41% och mätt i dollar upp 62%.

”Den starka orderingången beror dels på en robust återhämtning på NCABs marknader dels på att oron kring komponentbrist inneburit att många kunder tidigarelagt ordrar av mönsterkort. Den del av ordrarna som bedöms vara tidigarelagda motsvarar en inte oväsentlig del av kvartalets totala orderingång”, skriver bolaget. Det betonas att orderstocken från första kvartalet kommer att omvandlas till leveranser under flera kvartal framöver.

Omsättningen steg 27,7% till 617,1 miljoner kronor (483,1) drivet av förvärven. I dollar var ökningen 47%. För jämförbara enheter var ökningen 2% och mätt i dollar upp 18%.

Ebita-resultat blev 58,4 miljoner kronor (37,9), med en ebita-marginal på 9,5% (7,8).

Rörelseresultatet blev 55,4 miljoner kronor (37,0), med en rörelsemarginal på 9,0% (7,7).

Resultatet efter skatt blev 40,7 miljoner kronor (40,4), en ökning med 0,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,17 kronor (2,40), vilket innebär en minskning med 9,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (2,6).

NCAB Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 978,9 563,4 73,7%
Nettoomsättning 617,1 483,1 27,7%
EBITA 58,4 37,9 54,1%
EBITA-marginal 9,5% 7,8%
Rörelseresultat 55,4 37,0 49,7%
Rörelsemarginal 9,0% 7,7%
Nettoresultat 40,7 40,4 0,7%
Resultat per aktie, kronor 2,17 2,40 -9,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,0 2,6