Nobia vänder till förlust

Köksspecialisten Nobia vänder till förlust i samband med en betydligt lägre omsättning under det andra kvartalet, jämfört med året innan. En ljuspunkt är att kassaflödet stärkts rejält.
Nobia är en leverantör av kökslösningar och har ett tjugotal varumärken. På bilden syns ett kök från Marbodal. Nobia levererar totalt sett cirka 11 000 kök per vecka.

Nobias 0msättning sjönk 26,9 procent till 2 741 miljoner kronor (3 751). Den organiska tillväxten var -29 procent (-1).

Rörelseresultatet blev -43 miljoner kronor (391). Rörelseresultatet påverkades av omstruktureringskostnader om -93 miljoner kronor och avsättningar för osäkra fordringar enligt IFRS9 om -15 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -72 miljoner kronor (374).

Resultatet efter skatt blev -56 miljoner kronor (290).

Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (1,71).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 746 miljoner kronor (307).

Den svaga prestationen beror på nedgången orsakad av covid-19 där bland annat omsättningen föll med 56 procent i Storbritannien på relaterade restriktioner. Norden levererade ett stabilt resultat med en försäljning nästan i nivå med fjolåret och en rörelsemarginal på 13,7 procent (14,7).

”Positivt är att efterfrågan på hemrenovering och därmed också på kök emellertid gradvis har förbättrats efter den kraftiga nedgången i april, vilket givit oss möjligheten att avsätta mer resurser till försäljning igen. I mitten av juni hade vi åter öppnat de flesta av våra fysiska butiker och ytterligare stärkt våra digitala online-tjänster”, säger Jon Sintorn i vd-ordet.

Om utsikterna har Nobia-chefen följande att säga:

”Även om vår verksamhet normaliseras förutser vi att den kortsiktiga utvecklingen fortsätter att hämmas av den globala lågkonjunkturen, om än inte i samma utsträckning som under andra kvartalet”.

 

Nobia, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 741 3 751 -26,9%
Rörelseresultat -43 391
Rörelsemarginal 10,4%
Resultat före skatt -72 374
Nettoresultat -56 290
Resultat per aktie, kronor -0,33 1,71
Kassaflöde från löpande verksamhet 746 307 143,0%