Nordeas storsmäll – tar engångsposter på 14 miljarder

Nordea tar flera engångsposter med betydande negativ effekt på koncernens resultat för tredje kvartalet.

Rörelseförlusten för det tredje kvartalet uppgick till 421 miljoner euro. Resultatet inkluderar engångsposter på sammanlagt -1,3 miljarder euro.

Det uppger Nordea i ett pressmeddelande.

Engångsposterna utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 miljoner euro, en avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro, en extra avsättning för kreditförluster på 282 miljoner euro och en kostnad i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro.

Bakgrund och detaljer gällande ovanstående är att Nordea har utarbetat en ny affärsplan, som inkluderar nya finansiella mål, uppdaterat affärsplaner för respektive affärsområde och genomfört en fortsatt konsolidering mot en global IT-plattform, vilket har föranlett en fullständig prövning av nedskrivningsbehovet för Nordeas kapitaliserade IT-system och en bedömning av framtida omstruktureringsbehov.

Till följd av prövningen identifierades nedskrivningskostnader för IT-system på 735 miljoner euro. Vidare förväntas den nya affärsplanen leda till fortsatt övertalighet med relaterade avgångsvederlag, vilket har föranlett en avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro under det tredje kvartalet 2019.

Som nämndes i halvårsrapporten 2019 bedömer Nordea att de avsättningar för kreditförluster som gjorts väl speglar den aktuella kreditrisken i kreditportföljen och att utsikterna vad gäller framtida kreditrisker är fortsatt stabila. Efter en löpande dialog med ECB, och med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer under tredje kvartalet, har Nordea beslutat att öka sin avsättning för kreditförluster med 229 miljoner kronor euro. Dessutom har Nordea uppdaterat sina modeller för gruppvisa avsättningar under tredje kvartalet 2019, vilket medförde att de gruppvisa avsättningarna ökade med 53 miljoner kronor euro.

Vad gäller kostnaden i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro avser den slutförandet av transaktionen enligt vad som offentliggjorts i ett pressmeddelande den 30 september 2019.

Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De makroekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare räknade Nordea, för kommande kvartal, med att kreditförlusterna skulle förbli låga och ungefär i nivå med genomsnittet 2018.

“Nordea fortsätter att redovisa låga kreditförluster under det tredje kvartalet 2019. Nordea har emellertid, efter en dialog med ECB och med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer under tredje kvartalet, beslutat att öka sina avsättningar med 229 miljoner euro euro. Kreditkvaliteten för övriga sektorer är fortsatt stabil. Nordea har dessutom gjort en översyn av sina modeller för gruppvisa avsättningar”, skriver banken i rapporten.

Modelluppdateringen under tredje kvartalet 2019 medförde en ökning av gruppvisa avsättningar på 53 miljoner euro.

Nordea-koncernens kreditförluster i kvartalet blev 331 miljoner euro (44), vilket var svagare än analytikernas snittestimat om kreditförluster på 72 miljoner euro, enligt en sammanställning gjord av Infront Data.

Nordea räknar med att 2020 nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192 och förändringar i resolutionsavgifter. De totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare utsikter var att för 2021 räknade Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 20181, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntades minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Nordea lägger fram en ny utdelningspolicy och ska dela ut 60-70 procent av nettoresultatet från och med 2020. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0:40 euro per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare var Nordeas mål “att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.”

Storbanken meddelar också om en ny kapitalpolicy där kapitalbuffert ska vara på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen som gäller från 1 januari 2020. Tidigare mål var 40-120 punkter över kravet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här