Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Orsaken till dagens stora kursfall

2014-05-22 10:58

Online Group, tidigare Getupdated, faller tungt på börsen under torsdagen. Troligtvis beror det på ett granskande inslag som sändes i en podcast på onsdagen.

Kursen pressas med stor sannolikhet av Börspoddens granskning av Online Group i onsdagens avsnitt av Börspodden. I programmet lyfte Johan Isaksson och John Skogman i sin granskning fram flera punkter till varför man ska vara tveksam till bolaget.

Längre ned i nyheten redovisas även frågor som SIX News ställde till Online Groups vd Urban Johansson, via mail den 30 april. Mailet är ännu obesvarat. SIX News har även försökt nå Urban Johansson via telefon vid ett flertal tillfällen sedan slutet av april, men utan framgång.

Börspodden lyfter fram följande oklarheter kring Online Group:

* En stor del av vinsten i bokslutskommunikén kom från att bolaget hade ändrat redovisningsprincip inom hostingdelen. Bolaget har valt att ta 25 procent av intäkten från ett avtal direkt, och periodisera ut resterande 75 procent under året. I det fjärde kvartalet gav detta en "resultatdoping" på 21 miljoner kronor.

* Inom bolagets segment "sökordsoptimering" kan man se i årsredovisningen att det skett en väldigt stor resultatförbättring. Hur har det gått till frågar sig Börspodden. Intäkterna inom sökordsoptimeringen har minskat från 75 miljoner 2012 till cirka 70 miljoner 2013, samtidigt som resultatet inom denna del ökat till 22 miljoner, från -4 miljoner. Det innebär att resultatet har ökat med 26 miljoner samtidigt som omsättningen minskat.

"Det hänger rimligen ihop med att man ändrat redovisningsprinciperna även inom denna del och det har man inte varit lika tydliga med", säger Johan Isaksson, som tidigare varit analytiker på Remium. Han påpekar att bolaget under 2013 ändrat så att man periodiserar alla sökordsoptimeringsavtal genom att ta 90 procent direkt vid kontraktstidpunkten och resterande 10 procent under resten av avtalsperioden.

Även 2012 ändrade Online Group redovisningsprincip för sökordsoptimering, och då från att ha haft en liknande princip som man har nu till att intäktsföra endast 8 procent direkt. I årsredovisningen 2012 skrev man att denna förändring gav en mer rättvisande bild över när tjänsterna utförs, samt kring risken och när de ekonomiska fördelarna utfaller för koncernen. Nu går de alltså tillbaka till den princip som man redan har bytt från för att man tyckt att den inte var tillräckligt rättvisande, påpekar Isaksson.

"Det som gör det ännu mer speciellt är att de även gått över till en resultatbaserad betalningsmodell, för den här sökordsoptimeringen, från en fastprismodell. Det i min bok gör det väldigt speciellt att boka 90 procent direkt på något som är resultatbaserat. Det öppnar upp för trix", menar Isaksson i podden.

* Om man lägger ihop de ovanstående två delarna, med totalt 21 miljoner kronor i "resultatdoping" i hostingdelen och med antagandet att hela resultatförbättringen inom sökordsoptimeringen på 26 miljoner kommer från det ändrade sättet att periodisera, så kan hela 47 miljoner av resultatet 2013 egentligen ha utgjorts av bokföringsluft, menar Börspodden.

* Bolaget bytte revisor i samband med stämman 2013. I kallelsen till stämman låg förslaget att man skulle välja om den sittande revisorn. Något har alltså hänt som gjort att man velat byta ut den sittande revisorn, tror Börspodden. Dessutom bytte bolaget revisor även 2011.

* Kassaflödet följer inte med resultatet. Förklaringen kan man nog hitta i de första punkterna, menar Börspodden.

* Den reviderade årsredovisningen, som kom ut på skärtorsdagen, hade flera differenser jämfört med bokslutskommunikén. "Det mest spektakulära är att de räntebärande skulderna har ökat till 88 miljoner, vilket är 18 miljoner mer än vad som uppgavs i bokslutskommunikén", påpekar Isaksson.

* Flera avhopp från styrelsen - Online Group har rekryterat en del välrenommerade namn med finansiell bakgrund som har hoppat av, noterar Börspodden.

* Insiderförsäljningar - personerna som ligger bakom bolaget, Mattias Kaneteg och Åke Eriksson, har minskat sina innehav drastiskt under slutet av 2013 och början av 2014. De hade tillsamman omkring 2,7 miljoner aktier i höstas och den andelen ser ut att vara halverad per den sista mars. Kaneteg har i stort sett inget innehav kvar, enligt Börspodden.

 

---------------------------------------------------------------

SIX News skickade den 30 april ett mail till Online Groups vd Urban Johansson med nedanstående frågor.

Förändrad intäktsredovisningsprincip från Q4 2013:

* Ni ändrade från och med Q4 2013 periodisering av hostingintäkter så att dessa kontrakt nu intäktsförs med 25 procent direkt och med 75 procent över resterande avtalstid eller över en 12-månadersperiod. Den här redovisningsförändringen gav i Q4 en intäktseffekt på +21 miljoner kronor och en ebitda-effekt på +21 miljoner, varav +10 miljoner kronor var en engångseffekt och cirka +11 miljoner kronor bedöms som återkommande intäkter över kommande kvartalen 2014.

1) Innebär det att vissa av de 24-månaders kontrakt ni talar om kommer att vara intäktsförda helt ut redan år 1?

2) Sänker det här intäkterna från vissa återkommande kontrakt Q4 2014, förutsatt att de kontraktens omfattning eller villkor inte ändras?

3) Hur gjordes bedömningen där den positiva intäktseffekten i Q4 på +21 miljoner delades upp i en återkommande respektive icke-återkommande del?

4) Hur mycket av de +11 miljonerna som bedöms som återkommande i Q4 utgörs av 24-månadersavtal?

 

Utfall Q1 2014:

5) Hur stor var motsvarande intäkts- och ebitda-effekt från ändrad periodisering av hosting-intäkter på återkommande intäkter i det nu avrapporterade första kvartalet 2014?

6) Vad är er procentandel återkommande intäkter i Q1 2014 och på rullande 12-månader till och med Q1 2014 på koncernnivå? Samma fråga gällande hosting-intäkterna (som alltså var 50 procent av intäkterna i Q1 2014)? Är de samma som 100 procent minus churnen ni redovisar?

* Era kundfordringar ökar som andel av omsättningen från 47 procent i Q4 2013 till 66 procent i Q1 2014.

7) Även beaktat att Binero bara ingår fullt ut från februari i Q1, vad förklarar den här utvecklingen?

8) Vad är normala betalningstider inom era olika tjänsteområden, exempelvis hosting?

 

Prognos 2014:

Ni prognosticerar fortsatt att omsättningen helåret 2014 ska bli 363 miljoner kronor med ebitda-resultat på 105 miljoner kronor.

9) Om man ska jämföra med tidigare meddelade omsättning och ebitda för helåret 2013 på 242 respektive 73 miljoner kronor, hur mycket av skillnaden/förbättringen ni ser räknar ni med kommer från förändrad intäktsperiodisering?

10) Hur mycket av skillnaden kommer från förvärv?

11) Hur mycket av skillnaden kommer från organisk tillväxt?

 

Kassaflöde:

12) När kommer ert kassaflöde från löpande verksamhet att bli positivt på rullande 12-månader?

 

Balansräkning:

* Ni har per Q1 2014 immateriella tillgångar på 313 miljoner kronor (318 miljoner per Q4 2013 varav 211 miljoner goodwill), motsvarande knappt 59 procent av balansräkningen, och en nettoskuld på 55 miljoner kronor.

13) Anser ni att det är en långsiktigt hållbar balansräkning om tillväxtstrategin tar längre tid än befarat att genomföra eller om lönsamheten försvagas från nuvarande nivåer?

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom