Genväg till bättre cancerdiagnostik

Prostatype Genomics har utvecklat ett gentest för diagnos av prostatacancer som kan ge stora fördelar i behandlingen av sjukdomen. Nu noteras bolaget och tar in pengar för att etablera testet på marknaden.
Prostatype Genomics September 2020
VD: Fredrik Persson
Styrelseordförande: Anders Lundberg
Antal anställda: 4
Nyckelpersoners ägande: Cirka 27 %
Lista: Nasdaq First North
Aktiekurs: 9,65 kr
Antal aktier ink. utspädn: 17,1 miljoner
Börsvärde: 127 Mkr
Nettokassa: 23 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på antal aktier direkt efter noteringen.

Prostatype Genomics (teckningskurs 9,65 kr) grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska i Stockholm. Bolagets produkt Prostatype Test System är CE-märkt och marknadslansering påbörjad i mindre skala i Sverige. Systemet identifierar genetiska avtryck för prostatacancer-stamceller i biopsier. Systemet kvantifierar hur aggressiv cancern är i ett så kallat P-score.

Prostatypes gentest möjliggör att bättre kategorisera patienternas tillstånd i risktyper. Nuvarande diagnostiska verktyg kan bedöma om en patient lider av cancer eller inte. Metoderna har begränsningar avseende möjligheten att bedöma hur aggressiv cancern är. Att kunna kvantifiera cancern leder till bättre val av behandling. Det ska förhoppningsvis resultera i mindre över- respektive underbehandling.

En stor del av de män som diagnosticeras med prostatacancer blir utsatta för strålning eller kirurgi för att vara på den säkra sidan. Det leder ofta till allvarliga biverkningar som impotens och inkontinens. Patienter med cancer som bedöms vara låg risk behöver inte utsättas för aggressiva behandlingar som med stor sannolikhet leder till biverkningar. Det leder också till mindre resursanvändning i vården.

Den vanligaste metoden för att diagnosticera prostatacancer är PSA-prover. PSA betraktas som ganska ospecifikt och osäkert. PSA kan inte skilja mellan aggressiva och långsamt växande tumörer. Ett alternativ är biopsi och Gleasontest. Patologer undersöker biopsier för cancer och graderar hur aggressiv cancern är med den så kallade Gleasonsumman upp till 10. Siffran 6 innebär låg risk. Blir summan 8 eller över är cancern potentiellt aggressiv. Bedömningen är subjektiv och kan skilja sig mellan patologer.

Prostatypes databas för gentester består av underlag från cirka 4000 patienter. Med hjälp av AI beräknas ett P-score från biopsierna för den enskilde patienten. Prostatype har i studier visat att cirka 37% av prostatapatienter som karakteriserats som intermediärt aggressiva kunde klassificeras om till låg risk efter gentestet. Cirka 40% av patienterna som klassats som hög risk kunde kategoriseras lägre.

För att ta produkten till marknaden genomför Prostatype nu en unitemission inför listning på First North. Teckningskursen för en unit är 9,65 kronor. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie för 10,90 kronor i januari/februari 2022. Teckningsperioden är inledd och sista dag för teckning är den 1 oktober.

DISCLAIMER

Disclaimer 1: Afv skriver alltid analyser på alla bolag som ska notera sig. I fallet Prostatype har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Prostatype också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen är inte på något sätt betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Disclaimer 2: Börsplus AB som är utgivare av Affärsvärlden är delägare i bolaget SKMG. SKMG är Certified Adviser till Prostatype.

Läs mer om Prostatype och andra aktuella börsnoteringar på IPO-Guiden

 

IPO-GUIDE Prostatype Genomics
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 4
Teckningskurs 9,65 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 37 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 127 Mkr
Emissionskostnad Cirka 3 Mkr (7,7% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 73%
Investerare som ska teckna i IPO Creator Venture, Håkan Englund via bolag, La Familia Svensson, Anders Liljeblad via bolag, Gerhard Dal, m.fl. (73% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2020-10-01
Beräknad första handelsdag 2020-10-27 (26 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 241 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 4,0 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Prostatype Genomics

# Komplext erbjudande

Breda kursintervall är den vanligaste formen av erbjudande som är komplext för investerare att bedöma. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller upplägg där det är svårt att beräkna antal aktier eller nettoskuld.

”Vid noteringen sker en emission av units om initialt 37,5 Mkr. Av detta motsvarar cirka 11,6 MSEK kvittning av tidigare erhållet brygglån, cirka 2,3 MSEK kvittning av kompensation för tidigare erhållet brygglån, cirka 4,1 MSEK kvittning av sedan tidigare erhållet konvertibellån samt cirka 0,8 MSEK kvittning av premie för tidigare erhållet konvertibellån. Resterande cirka 18,8 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget.

Närmare 60 procent av teckningsförbindelserna i erbjudandet består av tidigare genomförd bryggfinansiering, kvittning av konvertibellån samt ersättning för dessa.

Upplägget är svåröverskådligt och komplext och vi hissar en flagga.”

# Märkliga avtal

Ofta redovisas väsentliga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår dessa avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.

Av prospektet framgår att Prostatype Genomics avtal med dess kontraktstillverkare (CMO) är under förlängning. Det är alltså inget konstigt avtal men vi vill ändå upplysa om detta. Vi hissar ingen flagga.

Affärsvärldens syn på Prostatype Genomics

Det här är ett forskningsdrivet utvecklingsbolag med små intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger strax under 30% av Prostatype efter genomförd emission. Störst ägare är Creathor Venture Management med cirka 28% av aktierna före unitemissionen. Creathor är ett tyskt riskkapitalbolag som har en diger lista med investeringar att visa upp.

En stor del av unitemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser. Alla de större ägarna är med för väsentliga belopp. Utöver det är flera nyckelpersoner med. Det skickar en bra signal.

Bolagets största ägare har tagit på sig en fullständig lock-up under tre månader från noteringen. Det motsvarar cirka 75% av alla aktier inklusive unitemissionen. Efter tre månader gäller lock-up för 90% av deras aktier i ytterligare nio månader.

2. Track record nyckelpersoner

Fredrik Persson styr skutan. Han har lång erfarenhet från ledande positioner inom life science internationellt. Finanschefen Michael af Winklerfelt är plockad från Nasdaq-listade Oasmia. Han tillträder i december. Styrelseordförande Anders Lundberg är lite av en doldis men är grundare till Transmode som köptes upp som Midcap-listat bolag 2015. Huvudägaren Creathor Venture representeras av Karheinz Schmelig som är medgrundare till det tyska bolaget. Ledamot Håkan Englund är känd inom life science-sfären.

Sammantaget är nyckelpersonerna tio till antalet och alla kompetenser ser ut att finnas på plats för att ta Prostatype framåt i den fas som bolaget befinner sig.

Det kan nämnas att en tidigare central person i bolag är medgrundaren Chunde Li som ännu äger cirka 5% av aktierna. Han har dock lämnat Prostatype operativt och sitter heller inte kvar i styrelsen. Detta efter att Li haft annan uppfattning än övriga intressenter om bolagets strategi med mera. Li har överlåtit ett patent till bolaget och har rätt till 2% av omsättningen för produkten under patentets giltighetstid.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Prostatacancer är den näst mest förekommande cancerformen bland män. Globalt får över en miljon män årligen diagnosen. I Sverige lider cirka 100 000 män av prostatacancer. Det tillkommer cirka 10 000 nya fall om året. Bättre diagnosmetoder som minskar lidande och spar resurser har mycket att hämta.

Prostatypes fokus ligger nu på att marknadslansera Prostatype Test. Ett par europeiska marknader har valts ut tillsammans med USA. Organisationen ska utökas med kompetenser inom försäljning och marknadsföring. Primärt kommer Prostatype att jobba med distributörer.

För att lanseras i ett land krävs oftast validerings- och marknadsstudier för den specifika marknaden. Dessa innefattar typiskt 30-50 patienter och kostar inte speciellt mycket. Mer omfattande studier har genomförts för Sverige och Tyskland. I Taiwan pågår studier som beräknas vara klara inom kort.

Viss försäljning i Sverige är inledd där patienterna själva får betala för testet. Sjukvården i många länder finansieras genom ersättningssystem från försäkringar. Det innebär att Prostatype System måste bli godkänt av försäkringsbolagen för att patienterna ska få tillgång till vården. Sättet att nå framgång här är enligt erfarenhet att opinionsbildare inom vården talar för produkten och rekommenderar den. Här har Prostatype en viktig utmaning att ta sig an.

Fulltecknad unitemission tillför bolaget cirka 37 Mkr. En hel del försvinner till långivare och kostnaderna för emissionen uppgår till cirka 3 Mkr. Kvar blir cirka 15 Mkr. Inklusive befintlig kassa bedömer vi att bolaget då har 23 Mkr att tillgå. Teckningsoptionen går till lösen i januari 2022 och kan tillföra bolaget ytterligare cirka 42 Mkr.

Kapitalet ska främst användas till organisationsuppbyggnad med fokus på affärsutveckling och den löpande verksamheten. Kapitalet från teckningsoptionen ska också användas främst till affärsutveckling.

Prostatype presenterar tydliga målsättningar för omsättningsutvecklingen kommande år. Det är ganska ovanligt, men modigt. 2021 räknar bolaget med att omsätta cirka 3,5 Mkr. 2022 och 2023 stiger omsättningen till 15 respektive 60 Mkr. Då räknar Prostatype med att försäljningen är igång i Norden, Spanien, Tyskland, USA, Schweiz, Österrike, Italien, Taiwan och Kina. Prostatype räknar med att nå breakeven under andra halvåret 2023.

De närmaste åren ska alltså flera viktiga milstolpar prickas av:

 • 2020/21 ska flera valideringsstudier presenteras, bland annat i Taiwan på 50 patienter.
 • Avtal med distributörer ska slutas för Tyskland och Spanien. Försäljningsstart i dessa länder samt Taiwan ska ske under 2020/21.
 • 2022 ska valideringsstudier genomföras i fler europeiska länder samt USA. Bolaget räknar med försäljningsstart i USA, Österrike, Italien, Schweiz och Norge.
 • 2023 ska försäljning inledas i Storbritannien och Kina.

Patentskyddet ser starkt ut och sträcker sig fram till 2032 i Europa, USA, Kina, Japan och Hong Kong.

Det finns konkurrenter. Amerikanska Genomic Health och Myriad Genetics erbjuder tester i laboratoriemiljö. Teknikerna som används är inte lika precisa och priserna högre. På sikt kan vi dock tänka oss att nya aktörer hittar till marknaden.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Valideringsstudier rullar på som planerat…
 • …och leder till marknadslanseringar.

Prostatype har en full agenda framåt med marknader som ska genomföra valideringsstudier och därefter påbörjas försäljning. Varje framgångsrik valideringsstudie och säljstart kommer att vara värdedrivande.

Optimistiskt scenario

Prostatype Genomics Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe CE-märkning Omsättning 60 Mkr
Kommande värdedrivare (i) Försäljning Försäljningstillväxt
Värderingsmodell (ii) e.m P/S 10
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr Breakeven
Börsvärde, Mkr (iii) 165 Mkr (efter utspädning) 600 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 240%

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och vid full utspädning. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Ett möjligt jämförelseobjekt är First North-listade 2cureX. Bolaget utvecklar IndiTreat, ett test, som matchar den enskilde cancerpatienten med den mest effektiva cancerbehandlingen.  2cureX har tester för kolorektal cancer, cancer i bukspottskörteln samt äggstockscancer. Marknadslanseringen är igång.

2cureX har cirka 70 Mkr i kassan och en utestående teckningsoption som kan stärka den finansiella ställningen ytterligare. Börsvärdet är, oaktat teckningsoptionen, cirka 300 Mkr. Prostatype värderas till cirka 130 Mkr efter genomförd unitemission. Tar vi hänsyn till utspädningen från teckningsoptionen blir börsvärdet cirka 170 Mkr. Om Prostatype lyckas få samma intresse från aktiemarknaden som 2cureX finns det uppvärderingspotential.

Om Prostatype skulle nå sitt omsättningsmål om 60 Mkr år 2023 skulle vi inte förvånas om värderingen ligger på 10x omsättningen. Sammantaget finns det betydande uppsida i ett optimistiskt scenario.

Pessimistiskt scenario

Nya innovationer inom vården brukar vara svåra att etablera. Efter att de mest entusiastiska experterna tagit till sig en banbrytande metod brukar steget in i vårdapparaten vara svår och krånglig. Det brukar inte bli lättare när de innovativa bolagen jobbar med en distributörsstrategi. Det ger sällan samma dedikerade fokus som egen direktförsäljning.

Om försäljningen verkligen ska ta fart måste Prostatypes erbjudande omfattas av försäkringssystemen på de olika marknaderna. Det har vi flera exempel på noterade medicinteknikbolag som kämpar med.

Dessa båda potentiella problem innebär risk för att försäljningsframgångarna inte kommer igång som bolaget prognostiserar. I så fall kommer ytterligare kapitalanskaffningar som ett brev på posten.

Affärsvärldens slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Prostatype har en modern lösning på ett stort medicinskt problem. Bättre prostatacancerdiagnoser kommer att spara lidande för patienter och resurser för vården. Ägare och nyckelpersoner ställer upp med kapital i unitemissionen. Det gillar vi. Vi ser att Prostatype kan vara en långsiktigt intressant placering för den riskvillige. Kommer bolaget i mål med sina prognoser ska aktien värderas upp rejält.

I det korta perspektivet menar vi att uppvärderingspotentialen är något begränsad med en värdering inklusive teckningsoption på en rimlig nivå. Med tanke på hur het introduktionsmarknaden är just nu och de kvaliteter Prostatype har finns det en stor möjlighet att det inte är ett problem att en tydlig introduktionsrabatt saknas. Som spekulation kan det mycket väl bli rätt att teckna.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp