Sealwacs behöver få fler order i påsen

Sealwacs genomför en liten företrädesemission med stor utspädning. Syftet är att finansiera lanseringen av Sealwacs sensor för kontroll av bottensvetsar vid tillverkning av plastpåsar. Börsvärdet är oerhört lågt och det är tänkbart att bolaget kan nå viss framgång i det korta tidsperspektivet. På sikt är vi mer skeptiska och betraktar risken som mycket hög.

Sealwacs (börskurs 4,10 kronor 8/11) har utvecklat en sensor för realtidskontroll av bottensvetsen på plastpåsar som integreras i tillverkningsprocessen. Tekniskt lyser sensorn igenom fogarna med en så kallad kapacitiv mätmetod. Så fort ett fel i svetsfogarna uppstår uppmärksammas maskinoperatören. På så sätt kan undermåliga svetsfogar upptäckas snabbt och åtgärdas. Det leder till väsentligt mindre kassationer och därmed bättre lönsamhet för plastpåseproducenter. I dag finns ingen automatiserad lösning utan kontrollerna sker manuellt.

Kontroll av plastpåsesvetsar är en smal nisch och Sealwacs saknar konkurrenter. Det kan ses som en styrka eller som något som frågetecken om hur stort problem detta egentligen är för kunderna.

Bolaget har startat kommersialiseringen av Sealwacs Sensor. Den första ordern är tagen och installationen pågår och ska vara klar nu i november.

Tanken är att inledningsvis integrera produkten i nya svetsanläggningar för att på sikt dels sälja via tillverkare av svetsstationer och få marknaden att bli intresserat av eftermontering i befintliga produktionslinjer. Sensorn är CE-märkt. En patentansökan har nyligen lämnats in.

Sealwacs har drivits med små medel. I samband med listningsemissionen 2014 sökte bolaget 6 Mkr och fick in strax under 3 Mkr. Nästan samma sak var det i företrädesemissionen 2015. Sealwacs sökte 6 Mkr och fick in strax över 3 Mkr. Takten i utvecklingen liknar mer ett hobbyprojekt än ett börsbolag och det är först nu man tar in sin första heltidsanställda i form av en säljare. Sealwacs genomför nu en företrädesemission som ska ge bolaget cirka 5 Mkr efter kostnader (se faktaruta). Emissionslikviden ska främst användas till sälj och marknadsföring och fortsatt produktutveckling.

Sealwacs November 2017
VD: Sören Sandström
Styrelseordförande: Claes Holmberg
Antal anställda: 0 (snart 1)
Nyckelpersoners ägande: Cirka 25 %
Lista: Aktietorget
Aktiekurs: 4,00 kr
Antal aktier ink. utspädn: 6,2 miljoner
Börsvärde: 25 Mkr
Nettokassa: 5 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -2,5 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.
NYEMISSIONEN:
Teckningskurs: 2 kr / aktie
Erbjudande: 6,2 Mkr
Rådgivare: Gbg Corp.Fin. / G&W Fondkommission
Sista anmälan (*) 14/11
(*) Ofta en dag tidigare via annan än rådgivare.

Börsplus syn på Sealwacs

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

I samband med listningsemissionen 2014 och företrädesemissionen 2015 gjorde huvudägare, styrelse och ledning inga teckningsåtagande. Kände de på sig att det inte vara en bra affär? I denna emission ställer de däremot upp mangrant. Bra så. Före emissionen äger ledning och styrelse cirka 47 procent av Sealwacs. Alla deltar som teckningsåtagare med väsentliga belopp men den stora utspädningen innebär att deras andel efter emissionen sjunker till cirka 26 procent. Tillsammans med tre större ägare är det totala teckningsåtagande cirka 1.8 Mkr. Utöver teckningsåtaganden finns det en garantiförbindelse på 4 Mkr så cirka 97 procent av emissionen är säkerställd.

Sealwacs berömmer sig av att driva verksamheten kostnadseffektivt. Så verkar det vara i den dagliga verksamheten men inte avseende kapitalanskaffningen. I en stark marknad för mindre bolag är det dåligt att tro sig behöva en garantiförbindelse på 4 Mkr. Med teckningsåtagande på 1,8 Mkr av totalt 6,2 Mkr i emissionsvolym hade emissionen, som ju görs till stor rabatt, kunnat gå att få fulltecknad ändå. Här visar styrelsen och/eller rådgivaren dåligt omdöme.

Anmärkningsvärt är också att Sealwacs betalar cirka 1,3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 20 procent procent av emissionsbeloppet. Det är högt och den, förhoppningsvis onödiga, garantin bidrar till det. Inte bra.

2. Track record nyckelpersoner

Sealwacs har inga anställda. Vd Sören Sandström jobbar deltid med bolaget. Han har främst erfarenhet inom försäljning och marknadsföring. Teknikansvarige Erik Isberg har sysslat med utveckling under många års tid och varit inblandad i flera noterade bolag som exempelvis Micropos Medical och Fingerprint. Den mest kända personen är styrelseordförande Claes Holmberg som också är med och driver de Aktietorgsnoterade medicinteknikbolagen Emotra och PExA. Erling Svensson som ursprungligen uppfann sensorn är styrelseledamot.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Argumentet för en sensor som övervakar plastpåsesvetsarna i tillverkningsprocessen är god ur ett processperspektiv. Kvaliteten på svetsen kan påverkas av t ex smuts, fukt och temperatur. Upptäcks problemet försent leder det till kassationer och därmed sämre lönsamhet. Upptäcks problemet inte förrän hos slutkunden leder det till missnöjda kunder och kanske till färre affärer för tillverkarna. Avgörande för producenterna blir vad det kostar att integrera en sensor från Sealwacs. Bolaget har inte fasställt något pris för sensorn än men ser vi till beräkningarna över marknadspotential som Sealwacs presenterar verkar priset förväntas landa runt 100 000 kronor. En produktionslinje kan kosta 5-15 Mkr. Sensorns livslängd bedöms vara 5 år. Sealwacs hävdar att investeringens återbetalningstid är ungefär ett år.

En viktig fråga är om tillverkarna uppfattar en sensor för svetsen som tillräckligt viktigt för att integrera i en process som innehåller många moment. Sealwacs har varit i diskussion med aktörer som Roll-O-Matic, Trioplast och Draken. Deras besked enligt Sealwacs är att behovet är stort. Sealwacs menar att sensorn kommer att ha en träffsäkerhet på 90 procent. Kommer tillverkarna att uppfatta produkten som ”need to have” eller bara ”nice to have”?

Att det saknas konkurrenter talar för att det kanske inte är världens viktigaste fråga för plastpåsindustrin. Det närmaste året lär vi få veta mer om detta eftersom det är nu som ordrarna ska börja trilla in.

Det finns cirka 15 – 20 000 produktionslinjer globalt fördelat på 1500 producenter. Marknaden växer med cirka 6 procent per år. Frågan är hur länge, med tanke på att plastpåsar pekas ut som ett växande miljöproblem.

Sealwacs främsta fokus måste vara det tiotal aktörer i världen som tillverkar svetsstationer och därmed är inblandade i all nya installationer. Kan dessa fungera som återförsäljare behöver Sealwacs inte bygga upp en egen försäljningsorganisation. Enligt bolaget görs fler än 1000 nyinstallationer per år.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Försäljningsframgångar och problemfria installationer
 • Etablera goda kontakter med tillverkare av svetsstationer
 • På sikt få igång marknaden för efterinstallationer

Det är kritiskt att Sealwacs pågående och kommande installationer integreras problemfritt. Försäljningsframgångar om kanske så mycket som 2-4 orders med installation under 2018 kommer att stärka bolagets förtroende i aktiemarknaden. Goda kontakter med det tiotal tillverkare av svetsstationer som finns globalt är viktigt. Vi betvivlar att Sealwacs kan bli ett lönsamt bolag om det krävs en egen säljorganisation för att bearbeta plastpåseproducenterna direkt. På sikt är det viktigt att platspåseproducenterna visar sig villiga att installera sensorn även i efterhand. Då öppnar sig en stor marknad.

Här följer Börsplus syn i ett optimistiskt scenario.

Sealwacs Idag Tänkbart 2020
Värdedrivare (i) Försäljning. Lyckad kapitalisering. Marknadsacceptans
Uppnådd nivå Värdedrivare Testinstallation, första order Omsättning 25 MSEK
Värderingsmodell (ii) e.m PS 5
Resultatnivå, årstakt Cirka -2,5 Mkr Breakeven
Börsvärde, Mkr (iii) 25 Mkr 125 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 400%

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för att förstå bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i ”förhoppningsbolag” är genombrottsorder, kundintag, nya marknader, licensavtal, regulatoriska godkännanden eller nya produktlanseringar.

(ii) Värderingsmodell avser börsvärde i förhållande till värdedrivaren. Idag är värderingen implicit, alltså vad börsvärdet ger för värdering jämfört med den uppnådda nivån av värdedrivaren. I en tänkbar framtid bedömer Börsplus vad som kan vara en rimlig värdering givet att värdedrivaren utvecklats till en högre uppnådd nivå.

(iii) Börsvärde idag respektive ett tänkbart framtida börsvärde givet optimistiska antaganden om utvecklingen för värdedrivaren samt en rimlig värdering av bolaget i en sådan framtid.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

Sealwacs har gott självförtroende. Ett par år efter lansering tror man sig kunna vara del av hälften av alla nya produktionslinjer. Det är ambitiöst. Skulle det bli verklighet tror bolaget att omsättningen blir 20-30 Mkr. Det skulle sannolikt värdera bolaget till 100-150 Mkr. Ett p/s-tal på 5 för ett bolag som slår sig in på en nischmarknad är inte högt. Ovanpå det finns chansen att Sealwacs uppfattas som så processkritisk att platspåseproducenterna väljer att installera sensorn i befintliga produktionslinjer. Det skulle resultera i en uppskattad omsättning på 100 Mkr med en nettomarginal som enligt Sealwacs vision är 30 procent.

Detta är dock långt bort från dagens verklighet. Däremot verkar det troligt att Sealwacs kommer att kunna få med sig ett par orders ganska tidigt från progressiva tillverkare. Enligt vd Sören Sandström kan vi räkna med att ett par ”muntliga orders” i närtid kan bli till bläck på papper. Sealwacs har 10 enheter klara för leverans. Aktiemarknaden kan mycket väl tänkas tolka det som ett kvalitetsbevis och extrapolera fortsatta framgångar. Det kommer i så fall att driva upp aktiekursen.

Pessimistiskt scenario

Nuvarande nyemission är 97 procent klar så finansiellt finns ingen närliggande risk.

Snarare ligger risken i utebliven försäljning eller problem den pågående installationen. Produkten är helt enkelt långt ifrån bevisad på marknaden.

Sensorn är patentsökt. Uppskattningsvis tar det ett år innan vi vet om patentet blir godkänt. Hur ska Sealwacs agera om patentet inte går igenom?

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Sealwacs och vd Sören Sandström ger ett seriöst intryck men projektet har fram till nu haft vissa hobbydrag. Nu är det upp till bevis. Teckningstiden i nyemissionen pågår som bäst och börsvärdet är pyttelitet och likviditeten är därefter.

På emissionskursen 2 kronor värderas Sealwacs efter fulltecknad emission till 12,3 Mkr. Bolaget har då cirka 5 Mkr i kassan och har historiskt varit rätt sparsamma så de pengarna borde räcka ett tag.

Oavsett vad man tror om Sealwacs på lång sikt så betraktar vi oddsen som rätt goda att värderingen någon gång det närmaste året snarare är det dubbla än att den skulle vara noll.

Det låga börsvärdet kan alltså vara en tjusning för den som gillar microcaps förutsatt att man kan köpa teckningsrätter till lågt pris (handlas i skrivande stund till 10–20 öre). Med en ingångskurs på upp till 2,40 kronor så blir börsvärdet cirka 15 Mkr och det finns fortsatt spekulativ uppsida för den med stor tolerans för hög risk och lövtunn likviditet.

FAKTARUTA – Mer om företrädesemissionen

Teckningsperioden pågår mellan den 21/10 och 14/11. Handel med teckningsrätter pågår t o m 10/11. En teckningsrätt berättigar till teckning av en aktie. Priset per aktie i nyemissionen är 2 kronor vilket ger en postmoney-värdering på cirka 12 Mkr. Ofta kommer man in som billigast genom att köpa teckningsrätter och delta i emissionen istället för att köpa aktien direkt. Den som köper teckningsrätter måste många gånger meddela sin bank att hen vill utnyttja rätterna. Det finns också möjlighet att delta utan företrädesrätt. Då är man inte garanterad aktier utan får bara tilldelning om emissionen inte blir fulltecknad. Hur man ska agera då får man undersöka hos sin bank. Göteborg Corporate Finance (genom G&W Fondkommission) agerar finansiell rådgivare i nyemissionen.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = Köp

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här