Alligator Bioscience minskar förlusten

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience redovisar minskad förlust i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Som väntat redovisas ingen omsättning.
Foto: Chris Cross
Rörelseresultatet blev -30,6 miljoner kronor (-58,5).

Resultatet efter skatt blev -30,8 miljoner kronor (-56,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (-0,79).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -31 miljoner kronor (-55,7).

Likvida medel uppgick till 137 miljoner kronor (86,6).

“Fas I-studien med ATOR-1017 har gått enastående snabbt framåt och i augusti presenterades interimsdata som visade en god säkerhetsprofil vid kliniskt relevanta dosnivåer. Dosutvärderingen kommer att fortsätta på än högre dosnivåer och vi räknar med att kunna presentera säkerhetsdata och eventuella effektdata under våren 2021”, uppger bolagets VD Per Norlén i en kommentar

“Vi har även visat starka Proof of Mechanism-data för mitazalimab, medan utvecklingsprogrammet för ATOR-1015 visat på biverkningar vid höga dosnivåer. Karaktären på biverkningarna har lett till att den planerade kliniska studien i malignt melanom måste omarbetas och ytterligare prekliniska analyser genomföras. Vi kommer nu fokusera resurserna på ATOR-1017 och mitazalimab”, fortsätter Norlén.

Båda programmen bedöms ha first-in-class-potential och kan inleda fas 2-studier under 2021.

Alligator Bioscience, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0 4,3
Rörelseresultat -30,6 -58,5
Nettoresultat -30,8 -56,6
Resultat per aktie, kronor -0,43 -0,79
Kassaflöde från löpande verksamhet -31 -55,7
Likvida medel 137 86,6 58,2%