Elkems cfo: ”I position för lönsam tillväxt”

INTERVJU Analysintervju med Morten Viga, finanschef hos norska silikonkemi-doldisen Elkem, ett nytt köpcase från Affärsvärlden.
Elkems finanschef Morten Viga. Pressbild: Elkem

Vilka branscher och användningsområden väntas långsiktigt driva efterfrågan på Elkems material och produkter framöver?
– Globala megatrender driver konsumtionen av silikon och silikoner och det erbjuder attraktiva möjligheter för våra produkter i slutmarknader som växer snabbare än BNP. Lättviktsbilar, den förnyelsebara energins solpaneler och vindenergi plus batterilagring, den snabba urbaniseringens efterfrågan på förbättrade bygg- och infrastrukturlösningar, den ökande levnadsstandardens efterfrågan på högkvalitativa produkter, ökande och åldrande befolkningars behov av produkter och lösningar inom hälsovård samt digitaliseringen, med alltmer uppkopplade hem och städer, är alla exempel på globala megatrender som driver behovet av Elkems produkter.

Nyckelfördelar och risker med att vara en större fullt integrerad silikon-koncern?
– Vi ser det som en stark fördel att vara en fullt integrerad silikon-koncern, från kvarts till ’downstream’-affärernas avancerade silikonmaterial. Med våra två siloxan-fabriker i Europa och Asien kan vi dra nytta av att kunna optimera hela värdekedjans process. Vidare så blir vi, som fullt integrerade, mindre exponerade mot marknadssvängningar i delar av värdekedjan. Därutöver får vi en stark position från att kunna tillvarata specialiseringsmöjligheter genom forskning och utveckling längs med hela värdekedjan.

I vilka nyckelmarknader, geografiskt eller produktområdesmässigt, har dagens Elkem sin(a) starkaste marknadsposition(er)?
– Liksom alla producenter i våra segment är vi exponerade mot cyklikalitet, historiskt på ett framträdande sätt. Framöver är ett av våra strategiska huvudmål att öka vår specialiseringsgrad för att minska cyklikaliteten samt att öka alla våra divisioners försäljningsandel från specialiserade produkter med högre stabila marginaler. Fokuseringen mot attraktiva specialsegment är särskilt viktig för divisionerna Silicones samt Foundry Products och vi riktar in oss mot de allra mest attraktiva slutmarknaderna. Vi tror också att där finns betydande utrymme att öka marknadspenetrationen för specialproduktsegmentet, särskilt i Kina. Målsättningen är att härigenom minska cykliska svängningar i ebitda-resultatet.

Börjar utbudsrisker uppenbara sig i dagens silikonkemi-bransch?
– ’Upstream’ inom siloxan har meddelats nya kapacitetsökningar som planeras sättas i drift före början av 2020. Även om vi med det inte ser utbudsrisker börja skönjas i marknaden, så har dessa planer sannolikt ökat osäkerheten något vad gäller framtida utbudskapacitet.

Hur ser ni på fördelningen mellan organisk och förvärvad tillväxt inom ert 5–10 procentiga intäktstillväxtmål?
– Vi planerar att uppnå våra tillväxtmål genom att växa snabbare än marknaden genom specialisering, organisk tillväxt och förvärv, men har däremot inte specificerat fördelningen mellan de tre områdena. De senaste åren har vi slutfört ett antal projekt för att stödja den här strategin, inklusive förvärvet av Fesil Rana Metall (AS), järnsmältverksdelen av Mindex, samt uppstarten av byggnationen av en ny kiseljärn-fabrik i Paraguay. Därutöver har Elkem flyttat och utökat sin fabrik för smältverks-legeringar i Kina samt ’downstream’ silikoner-fabriken i Brasilien.

I vilken utsträckning är Elkems nuvarande ebitda-resultat känsligt för en utdragen, möjligen eskalerande, handelskonflikt mellan USA och Kina?
– Som större aktör i Kina påverkas vi av handelskonflikten. Med det sagt, som även global aktör med såväl ’upstream’ som ’downstream’ kapacitet utanför Kina så har vi kunnat vidta motåtgärder, för att minska påverkan. Sett till den senaste makropolitiska utvecklingen ses det positiva tecken, som vi tror kan leda till att handelskonflikten kan lösas.

Hur mycket mer kostnadssynergier kan förvärven av Yongdeng Silicon Materials samt Xinghuo Silicones generera i närtid?
– Vi förväntar oss att generera ytterligare synergier genom EBS, ’Elkem Business System’, som är vårt system för ’lean’ tillverkning, att dela ’best practise’ mellan fabriker och divisioner samt ytterligare utbyte av forskning och utveckling för att stärka vår specialiseringsgrad inom produkterna i Kina.

Vilka är Elkems konkurrensmässiga nyckelfördelar för att upprätthålla attraktiv förräntning av sysselsatt kapital (roce)?
– Elkem har styrkepositioner i fundamentalt attraktiva marknader, lågkostnadspositioner, möjligheter att tillvarata synergier längs med en integrerad värdekedja samt god forsknings- och utvecklingsförmåga för att stödja operationella förbättringar samt produktutveckling. Vi tror att det, tillsammans med en robust finansiell position, placerar oss i positionen att kunna generera lönsam tillväxt framöver.

Vilken roll är Elkem villig att spela i att ytterligare konsolidera sina industrier?
– Elkem är en betydande spelare i våra industrier och vi fortsätter att löpande utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för att stödja vår tillväxtambition. Såväl förvärv av nya marknader och områden som tilläggsförvärv samt sammangåenden övervägs löpande.

Vad är Elkems nuvarande förvärvskapacitet, utan att behöva nyemittera aktier?
– Vår solida balansräkning ger oss möjlighet till betydande förvärv. Planen är dock att fokusera mot mindre tilläggsförvärv.

Är Elkem villigt att belåna sig högre än (kreditbetygsnivån) investment grade om rätt strategisk förvärvsmöjlighet skulle dyka upp?
– Vi bedömer Elkems tillväxtmöjligheter inom det existerande investment grade-målet som tillräckliga, och finner det olämpligt att spekulera i andra scenarion.

Vilka möjligheter och begränsningar har Elkem vad gäller kommersiell och finansiell samverkan med (huvudägaren) Bluestars/Chemchinas övriga företag?
– Bluestar/Chemchina har inga andra företag inom silikon-värdekedjan. Alla Elkems kommersiella samarbeten med utomstående företag kommer att ske till marknadsvillkor. Finansiellt kan vi inte förutse något samarbete, och vi kommer att verka för samma behandling av alla Elkems aktieägare.

Varför bör investerare överväga Elkem som en långsiktig investeringsmöjlighet?
– Elkem har ett bevisat ’track-record’ inom våra fundamentalt attraktiva tillväxtmarknader. Vår positionering som en fullt integrerad och global spelare ger unika möjligheter att växa snabbare än marknaden, och vi bedömer oss ha goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt framöver.

 

LÄS AFFÄRSVÄRLDENS KÖPRÅD

Ovanstående långversion av analysintervjun med Elkems finanschef Morten Viga publiceras exklusivt på Analys+.

Intervjun gavs i samband med Affärsvärldens analys ”Norska kemidoldisen är för billig” (öppen sammanfattning här), som utmynnade i köpråd för Elkem-aktien.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.