Garo ökar vinsten

Elinstallationsbolaget Garo redovisar både högre omsättning och vinst i det tredje kvartalet i förhållande till fjolårsperioden.
Omsättningen steg 5,0% till 247,0 miljoner kronor (235,2).

”Försäljningen inom affärsområde Sverige var något högre, drivet av en stark utveckling inom produktområdet E-mobility. Affärsområde Övriga marknader hade en bra tillväxt inom samtliga produktområden”, säger VD Patrik Andersson i en kommentar.

Rörelseresultatet blev 37,5 miljoner kronor (23,6), med en rörelsemarginal på 15,2% (10,0).

Rörelsemarginalen förbättrades främst tack vare en fördelaktig pris- och produktmix samt förbättrad valutasituation jämfört med fjolåret. Därutöver bidrog också en allmänt god kostnadskontroll.

Resultatet efter skatt blev 28,3 miljoner kronor (17,9), och per aktie 2,83 kronor (1,79).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,4 miljoner kronor (17,7).

Likvida medel uppgick till 4,5 miljoner kronor (7,5).

”Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur”, säger Andersson.

Garo, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 247,0 235,2 5,0%
Rörelseresultat 37,5 23,6 58,9%
Rörelsemarginal 15,2% 10,0%
Nettoresultat 28,3 17,9 58,1%
Resultat per aktie, kronor 2,83 1,79 58,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,4 17,7 -86,4%
Likvida medel 4,5 7,5 -40,0%