Här är SAS rekapitaliseringsplan

Flygbolaget SAS har beslutat om en rekapitaliseringsplan som avser återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder kronor och säkra 12 miljarder kronor i nytt kapital.
Foto: Johan Nilsson/TT
Planen stöds av bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten samt den tredje största ägaren, KAW, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Planen innebär följande åtgärder
* Riktad nyemission av stamaktier på 2,0 miljarder kronor till svenska och danska staten. Teckningskursen är 1,16 kronor per aktie.
* Företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare på 4,0 miljarder kronor.
Emissionsvillkoren är 9:1, vilket innebär att en aktie ger rätt att tecka nio nya aktier. Teckningskursen är 1,16 kronor per aktie. Nyemissionen är säkrad till 81,5 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
* Riktad nyemission av nya hybridobligationer på 6,0 miljarder kronor till svenska och danska staten.
* Konvertering till stamaktier av obligationer på 2,25 miljarder kronor. Konverteringskursen är 1,89 kronor per aktie.
* Konvertering till stamaktier av hybridobligationer på 1,5 miljarder kronor. Konverteringskursen är 1,89 kronor per aktie.

Rekapitaliseringsplanen är villkorad av nödvändiga bolagsstämmobeslut. Huvudaktieägarnas deltagande är villkorat bland annat av att utestående obligationer och hybridobligationer konverteras till stamaktier, av godkännande från EU-kommissionen samt av att undantag från budplikten beviljas av Aktiemarknadsnämnden. KAW:s deltagande är villkorat av svenska och danska statens deltagande.

Åtgärderna ska godkännas på extra bolagstämma den 25 augusti. Teckningstiden i företrädesemissionen ska löpa från 7 september till 22 september.

Utöver dessa 14,25 miljarder kronor har ytterligare 500 miljoner kronor säkrats genom kommersiella avtal med Norge där den norska staten har och kommer att betala SAS för att upprätthålla en viss nivå av nätverkskapacitet. Tillsammans med den nya finansiering som beskrivs ovan säkerställer detta att SAS får tillgång till den nödvändiga finansieringen om 12,5 miljarder kronor.

SAS kommer efter rekapitaliseringsplanen att ha högst 7,08 miljarder aktier utestående, vilket innebär en utspädning om 95 procent.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här