Igrene handelsstoppas

Igrene, som borrar efter gas i Siljansringen, har fått sin ansökan om förlängning av undersökningstillstånden för en del av de områden som bolaget finner viktiga att fortsatt penetrera, delvis avslagen av Bergmästaren. Det framgår av ett pressmeddelande.

Igrene återlämnade i juni 2015 efter sex år av intensivt fältarbete och stora nedlagda kostnader åtta områden som genomarbetats utan tillräckligt bra resultat för att gå vidare. Bolaget ansökte samtidigt om förlängt tillstånd i ytterligare tre år för sex områden i sin helhet och ytterligare fyra områden där den tidigare tillståndsarealen kraftigt begränsats. Igrene anser sig ha särskilda skäl till att på detta sätt begränsa de områden som man vill fortsätta undersöka.

Bergmästaren meddelande den 16 november, utan föregående samråd, att avslå ansökan för sju områden. Samtidigt bifalles ansökan för ett område medan myndigheten ännu inte tagit ställning vad gäller två områden. Det område där Igrene nu bedriver utvinningsförsök, Morafältet, är det som godkänts av Bergsstaten.

Igrene har meddelat Bergsstaten att bolaget kommer att överklaga avslagsbeslutet till Förvaltningsdomstolen i Falun och samtidigt begära omprövning av myndighetens avslagsbeslut. Detta kommer att ske under vecka 50. Igrene bedömer med denna inledande dialog med Bergmästaren att möjligheten till omprövning är god.

Igrene hävdar att i Sverige saknas kunskap och erfarenheter vad gäller prospektering och utvinning av naturgas och olja. Detta gäller inte bara borrningar och annat praktiskt prospekteringsarbete utan även lagstiftning och myndighetsutövning. Sverige är ett nybörjarland i detta avseende och därför är det viktigt att samråd sker innan viktiga beslut fattas. Så har inte skett i det här fallet, argumenterar bolaget.

Igrene har bland annat varit tvungen att inhämta alla resurser vad gäller branscherfarenhet och kunnande, prospekteringsteknik och borrningar med mera från utlandet.

Igrenes verksamhet raseras inte i grunden om rättelse inte nås i alla delar men stora nedlagda undersökningskostnader har då varit förgäves. Under den tid processen med överklagande och krav på omprövning bedrives kan Igrene erhålla dispens för fortsatta undersökningsarbeten.

Bolaget utreder vilka konsekvenser detta eventuellt kan få för den fortsatta verksamheten.Aktien är handelsstoppad tills dess att kompletterad information lämnas, vilket kommer att ske senast onsdag den 9 december.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.