John Mattson redovisar oförändrat förvaltningsresultat

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson redovisar ökade hyresintäkter och ett oförändrat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Hyresintäkterna steg till 78,1 miljoner kronor (64,8), en ökning med 20,5% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 49,6 miljoner kronor (40,2), en ökning med 23,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 19,7 miljoner kronor (19,8), en minskning med 0,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 483,6 miljoner kronor (162,2). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 455,6 miljoner kronor (106,2) och värdeförändringar på räntederivat med 8,4 miljoner kronor (36,3).

Resultatet efter skatt blev 386,7 miljoner kronor (126,3), en ökning med 206,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 11,48 kronor (3,75), vilket innebär en ökning med 206,1% mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 129,05 kronor per aktie (111,07) vid årsskiftet, en ökning med 16,2%.

Bolaget ökade under 2020 förvaltningsresultatet per aktie med 46% och substansvärdet per aktie med 16%. John Mattson har därmed uppnått de finansiella målen om en årlig tillväxt av substansvärde och förvaltningsresultat per aktie med minst tio%. Fastighetsvärdet ökade med 1,6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av 2020 till åtta miljarder kronor. Målet är att koncernens fastighetsvärde vid utgången av 2023 ska uppgå till minst tio miljarder kronor.

Bas- och totaluppgraderingarna av 1950-och 60-talslägenheterna på Lidingö har genomförts enligt plan. Under året har 150 lägenheter totaluppgraderats.

”Det glädjer mig att vi har nått våra finansiella mål och överträffat målet om att totaluppgradera minst 130 lägenheter under 2020. Under året har John Mattson växt utanför Lidingö och är nu etablerade i såväl Stockholm stad som Sollentuna kommun och vår avsikt är att fortsätta växa i Stockholmsregionen, kommenterar Siv Malmgren”, VD i John Mattson.

John Mattson, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 78,1 64,8 20,5%
Driftöverskott 49,6 40,2 23,4%
Förvaltningsresultat 19,7 19,8 -0,5%
Resultat före skatt 483,6 162,2 198,2%
Nettoresultat 386,7 126,3 206,2%
Resultat per aktie, kronor 11,48 3,75 206,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 129,05 111,07 16,2%
Utdelning per aktie, kronor 0 0