Nobia lämnar utdelning på 2 kronor per aktie

Köksbolaget Nobia redovisar en något högre omsättning och ett bättre justerat rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, jämfört med fjolåret. Siffrorna är definitiva efter att bolaget för några veckor sedan lämnat en omvänd vinstvarning.
Omsättningen steg 0,1% till 3 450 miljoner kronor (3 445). Organisk tillväxt var 5% (-2). Den var driven av Norden och Centraleuropa medan den minskade i Storbritannien.

”Projektförsäljningen var fortsatt stark på alla marknader utom Storbritannien, där marknaderna för allmännyttiga bostäder och Londons fastighetsmarknad förblev svaga”, säger VD Jon Sintorn.

Rörelseresultatet blev 151 miljoner kronor (214). Rörelsemarginalen var 4,4% (6,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 295 miljoner kronor (214), med en justerad rörelsemarginal på 8,6% (6,2).

Resultatet före skatt var 143 miljoner kronor (187).

Resultatet efter skatt blev 89 miljoner kronor (150), och per aktie 0,53 kronor (0,88).

I utdelning föreslås 2,00 kronor (0).

Nobias siffror är i linje med den omvända vinstvarningen. I samband med den uppgav bolaget att omsättningen i det fjärde kvartalet väntades hamna på 3,45 miljarder kronor, i linje med kvartalssiffran för ett år sedan. Den organiska tillväxten väntades uppgå till 5% och rörelseresultatet bli avsevärt högre än för ett år sedan.

Förväntningarna på rapporten enligt en sammanställning av Factset var vid tidpunkten en omsättning på 3 331 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat på 251 miljoner kronor.

”Den underliggande marknaden beräknas förbli god, men försäljningen påverkas av kundernas begränsade tillgång till vårt butiksnätverk på ett flertal marknader”, säger Jon Sintorn. Han tillägger att de osäkra tiderna kommer också att bestå i år.

”Det kommer att bli en balansgång att investera för framtiden samtidigt som vi värnar om resultatet på kort sikt”, säger han.

Nobia, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 450 3 445 0,1%
Rörelseresultat 151 214 -29,4%
Rörelsemarginal 4,4% 6,2%
Rörelseresultat, justerat 295 214 37,9%
Rörelsemarginal, justerad 8,6% 6,2%
Resultat före skatt 143 187 -23,5%
Nettoresultat 89 150 -40,7%
Resultat per aktie, kronor 0,53 0,88 -39,8%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 0

Konsensusdata från Factset