Rejält vinsttapp för Bonava

Bonava såg ett stort vinsttapp i det andra kvartalet medan omsättningen steg 28 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Bostadsutvecklaren Bonava ökar omsättningen men minskade vinsten rejält i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 28,2 procent till 3 537 miljoner kronor (2 758).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (182), med en rörelsemarginal på 1,6 procent (6,6).

Resultatet före skatt var 25 miljoner kronor (160).

Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (120), en minskning med 85,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (1,11), vilket innebär en minskning med 84,7 procent mot föregående år.

Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 3 010 miljoner (2 997).

”Trots en utmanande omvärld har andra kvartalet bjudit på ljusglimtar som ingjuter förhoppning inför hösten. Vi har startat fler bostäder i Tyskland och Sverige, försäljningen har under
kvartalet successivt förbättrats, och priserna har varit stabila”, skriver vd Joachim Hallengren i rapporten.

Han fortsätter:

”Vi är inte nöjda med rörelseresultatet detta kvartal. Det är som tidigare kommunicerat svagt och förklaras till viss del av covid-19 effekter, då vi bland annat sett minskad försäljning i Nordic och i
S:t Petersburg-Baltikum. Rörelseresultatet förklaras främst av redan kända projekt med svag lönsamhet i Nordic segmentet samt produktmixen i Tyskland.”

Den svenska marknaden väntas vara stabil över året.

”Vi har accelererat våra starter i år, och under andra kvartalet startade vi över 300 bostäder att jämföra med noll samma kvartal föregående år. Det är svårt att prognostisera marknadsläget
framgent, men vi ser en del positiva signaler som talar för att bostadsmarknaden i Sverige ändå kan klara sig bättre än väntat. Sveriges lönsamhet är och förväntas ligga på en stabil nivå för helåret”, uppger Bonava-chefen.


I den tyska enheten väntar sig bolaget ett stärkt resultat under kommande kvartal.

Generellt är han optimistisk.

”En återhämtning av försäljningen indikerar på en större motståndskraft än vi initialt vågat hoppas på. Dock brottas vi i dessa tider med en oförutsägbarhet som vi sällan, om någonsin,
tidigare skådat och vi behöver vara ödmjuka inför att marknadsförutsättningar kan komma att förändras. Försäljningstakten påverkas i stor utsträckning av hur snabbt ekonomin återhämtar sig och därmed efterfrågan på våra bostäder. Jag känner ändå tillförsikt och optimism inför
framtiden. Med en solid byggrättsportfölj, en stark finansiering och motiverade medarbetare som jobbar intensivt med åtgärder för att stärka vår marginal ser jag goda förutsättningar för en
positiv utveckling”, avslutar Hallengren.

Bonava, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 537 2 758 28,2%
Rörelseresultat 56 182 -69,2%
Rörelsemarginal 1,6% 6,6%
Resultat före skatt 25 160 -84,4%
Nettoresultat 18 120 -85,0%
Resultat per aktie, kronor 0,17 1,11 -84,7%