Rejlers ökar omsättning och rörelseresultat

Teknikkonsulten Rejlers redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet för den kvarvarande verksamheten jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också.
Rejlers VD Viktor Svensson.
Viktor Svensson. Foto: Rejlers
Den 1 september avyttrade Rejlers 100% av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers
Embriq AB, med en reavinst på försäljningen om 233,2 miljoner kronor.
Omsättningen steg 8,0% till 488,8 miljoner kronor (452,8) för den kvarvarande verksamheten.

Inklusive Embriq till och med augusti hamnade nettoomsättningen på 537,3 miljoner kronor (553,4). Den organiska tillväxten, exklusive valutakursförändringar, uppgick då till -4,6%.

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev 15,4 miljoner kronor (13,6), med en rörelsemarginal på 3,2% (3,0).

Omsättning och resultat har under perioden påverkats negativt av covid-19-pandemin. Rejlers uppger att man har genomfört ett antal förändringar för att hantera situationen, så som korttidspermitteringar, permanenta uppsägningar, kostnadsbesparingar samt en snabb omställning till att arbeta hemifrån. Det har möjliggjort ett kvartalsresultat i nivå med fjolårets.

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (12,8) för kvarvarande verksamhet.

Resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (7,2), en minskning med 79,2% mot föregående år. Detta till följd av finansnettot, påverkat av omräkning av kassa i norska kronor och reglering av finansiell skuld till minoritet.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,40), vilket innebär en minskning med 82,5%

mot föregående år.Bolagets VD Viktor Svensson skriver i en kommentar till rapporten att medan marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom energi och infrastruktur har varit relativt opåverkad, så har kunder inom tillverkande industri och fastigheter dragit ned på investeringarna, vilket främst har påverkat den finska verksamheten.

”Vi har under kvartalet sett tecken på att pandemins påverkan på våra marknader har avmattats och vi tror på en gradvis återgång mot ett mer normalt affärsläge. Situationen som har uppstått öppnar nya tillväxtmöjligheter organiskt, då många högt kvalificerade ingenjörer under de senaste sex månaderna av olika skäl har ställts vid sidan av arbetsmarknaden. Vi kommer därför ha ett högt fokus på rekrytering inom våra tillväxtområden”, berättar bolagschefen.

Rejlers övergripande målsättning att skapa ett effektivare, mer lönsamt och lärande företag till 2025 kvarstår.

Rejlers, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 488,8 452,8 8,0%
Rörelseresultat 15,4 13,6 13,2%
Rörelsemarginal 3,2% 3,0%
Resultat före skatt -2,3 12,8
Nettoresultat 1,5 7,2 -79,2%
Resultat per aktie, kronor 0,07 0,40 -82,5%