Riksbankens ledamöter oroas över långsiktiga coronaeffekter

Riksbankens ledamöter konstaterade vid det senaste penningpolitiska mötet att pandemin är oberäknelig och att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stor.

Vid det senaste penningpolitiska mötet beslutade Riksbanken att behålla reporäntan oförändrad på noll procent samt att utöka och förlänga programmet för värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021.

I protokollen från mötet framgår att ledamöterna konstaterade att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen fortsätter vara stor.

Även om krisen fått märkbara effekter också på inflationen poängterade flera ledamöter att inflationsutvecklingen är svårtolkad, med stora mätproblem i och med det ändrade konsumtionsbeteendet.

Prognosen är att det dröjer innan inflationen varaktigt når målet, men att det ändå är positivt att de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsatt ligger nära 2%.

Flera ledamöter uttryckte även oro för de långsiktiga effekter som krisen kan medföra, och då särskilt vad gäller arbetsmarknaden. Här påpekas att finanspolitiken har en viktig roll att spela för att lindra effekterna av krisen.

Ledamöterna var eniga om vikten av en expansiv penningpolitiken under lång tid för att underlätta för återhämtningen och få inflationen att stiga mot målet.

Alla ledamöter ville lämna reporäntan oförändrad på noll procent och skruva upp takten i värdepappersköpen i närtid. En majoritet av ledamöterna ansåg att det var lämpligt att utöka ramen för värdepappersköpen med 200 miljarder kronor och förlänga köpen till 31 december 2021 samt att inkludera även statsskuldväxlar i programmet.

Dessutom poängterade flera ledamöter att reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd.