RNB minskar omsättning och rörelseresultat

Klädbolaget RNB redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
RNB
Omsättningen sjönk 60,2% till 47 miljoner kronor (118).

Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -26,2% (-11,6).
Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för alla affärsområden minskade med -29,4%  (-9,4), jämfört med marknadens nedgång om -22,9% (0,1).

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev -40 miljoner kronor (-28).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev -50 miljoner kronor (-38).

Resultatet efter skatt inklusive avyttrade verksamheter var -173 miljoner kronor (-63).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -35 miljoner kronor (-32).

Bolagets VD Kristian Lustin skriver i rapporten:

”Koncernens strategi, som beslutades på årsstämman i december 2018, har bland annat innefattat att avyttra verksamheterna. I februari och mars har två avyttringar slutförts.
Polarn O. Pyret såldes till Procuritas och Departments & Stores såldes till NK. Jag bedömer att båda verksamheterna nu får goda förutsättningar att utvecklas hos sina nya ägare. Även detta kvartal påverkades verksamheten negativt av covid-19, och tendenserna och mönstren är densamma. Försäljning i fysisk butik sjunker, e-handeln ökar samt att Polarn O. Pyret var mindre påverkat än Brothers och Departments & Stores”.

Gällande utsikterna skriver vd:n:

”Kvartalets största mål, att avyttra verksamheter och därmed leverera på den antagna strategin, uppnådde vi. Processen för att hitta en lämplig lösning för kvarvarande delarna RNB och
Brothers fortgår”.

RNB, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 47 118 -60,2%
Rörelseresultat -40 -28
Nettoresultat -50 -38
Kassaflöde från löpande verksamhet -35 -32