SCA rapporterar justerat rörelseresultat långt över prognos

Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet slår prognosen med råge och bolaget föreslår en utdelning som överträffar förväntningarna.
SCA:s VD Ulf Larsson,
SCA:s VD Ulf Larsson. Foto: SCA

Omsättningen steg 6,5% till 4 592 miljoner kronor (4 312). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 548.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 377 miljoner kronor (1 055), väntat 1 060, med en justerad ebitda-marginal på 30,0% (24,5).

Rörelseresultatet blev 1 084 miljoner kronor (17 098). Rörelsemarginalen var 23,6% (396,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 986 miljoner kronor (637), väntat var 717, med en justerad rörelsemarginal på 21,5% (14,8).

”Högre andel avverkning av egen skog och ett högre resultat från omvärdering av biologiska tillgångar till följd av den nya skogstaxeringen och avverkningsplanen påverkade resultatet positivt”, skriver SCA i rapporten.

Resultatet före skatt var 1 050 miljoner kronor (16 575).

Resultatet efter skatt blev 783 miljoner kronor (13 153). Justerat resultat efter skatt blev 821 miljoner kronor (478).

Det operativa kassaflödet var 957 miljoner kronor (582).

I utdelning föreslås 2,00 kronor (0), väntat 1,46.

”Efter svagare marknad med sjunkande priser och stigande lagernivåer under det första halvåret 2020 har marknaden successivt stärkts för samtliga produktområden med undantag från tryckpapper som fortsatt försvagats. SCA har haft fokus på att minska rörelsekapitalbindning under en osäker period. Detta har resulterat i starkt operativt kassaflöde under tredje och fjärde kvartalet 2020 vilket har bidragit till lägre nettolåneskuld vid utgången av året”, står det i bokslutskommentaren.

Vidare uppges det i rapporten att SCA haft en god virkesförsörjning, att priset på timmer varit stabilt medan det minskat något för massaved. Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark och marknadspriserna steg i förhållande till föregående period. Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än under föregående kvartal.

SCA, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 592 4 548 1,0% 4 312 6,5%
EBITDA, justerat 1 377 1 060 29,9% 1 055 30,5%
EBITDA-marginal, justerad 30,0% 23,3% 24,5%
Rörelseresultat 1 084 17 098 -93,7%
Rörelsemarginal 23,6% 396,5%
Rörelseresultat, justerat 986 717 37,5% 637 54,8%
Rörelsemarginal, justerad 21,5% 15,8% 14,8%
Resultat före skatt 1 050 16 575 -93,7%
Nettoresultat 783 13 153 -94,0%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 1,46 37,0% 0

Konsensusdata från Factset