Storföretagen: Omställningen i ekonomin det ”nya normala”

Svenska storföretag anser att konjunkturläget har förbättrats efter vårens kris, visar Riksbankens företagsundersökning, och flera av företagen kallar det nya tillståndet i ekonomin för det ”nya normala”.
Riksbanken

Företagen ser ljusare på konjunkturen framöver, men det finns trots allt en oro för en andra pandemivåg och storföretagen tror generellt att det kommer att dröja länge innan man är tillbaka i ett ekonomiskt läge som det som rådde innan pandemin, visar Riksbankens undersökning.

Många företag uppger att efterfrågan har ökat snabbare än väntat, men samtidigt är kapacitetsutnyttjandet inom industrin överlag fortsatt lägre än innan pandemin.

De beteendeförändringar som pandemin har lett till hos hushållen väntas också leda till bestående förändringar i efterfrågan och flera av företagen kallar det nya tillståndet i ekonomin för det ”nya normala”.

Samtidigt skriver Riksbanken att pandemin har gett insikter om att industrins nuvarande försörjningskedjor måhända inte är de mest tillförlitliga och att det därför kan komma att ske en omställning mot bland annat mer närliggande underleverantörer.

De investeringsplaner som i stor utsträckning pausades i våras har i stor utsträckning nu återupptagits, om än i något modifierad form. Här prioriteras investeringar i forskning, utveckling samt i ny teknik. Även e‑handeln, kräver fortsatta investeringar för att bli mer lönsam.

Storföretagen har även fått lättare att finansiera sig sedan i våras. De har god tillgång till likviditet samtidigt som finansieringsvillkoren upplevs som gynnsamma. Överlag anses inte behovet av de statliga stöden vara lika stort idag som i början av pandemin.