Swedbank har lämnat sin slutrapport till den estniska Finansinspektionen

Swedbank har lämnat sin slutrapport om de åtgärder som vidtagits för att följa den estniska Finansinspektionens föreläggande från den 18 mars 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.
Rapporten adresserar historiska tillkortakommanden som beskrevs i föreläggandet och avspeglar Swedbankkoncernens fulla åtagande att införa system, kontroller och lösningar för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering, så kallat AML/CTF.

”Vi ser att vi har åtgärdat de tillkortakommanden som den estniska Finansinspektionen slog fast. Och vi tar fasta på lärdomarna. Vi är helt inriktade på att fortsätta bygga förtroende hos våra kunder och samhället genom att fortsätta utveckla system, kontroller och lösningar för att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering”, säger Jon Lidefelt, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet.

Utöver att kartlägga historiska brister avseende det förebyggande arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering, har Swedbank även genomfört en utvärdering av bankens företagskultur, bolagsstyrning, interna styrning och kontroll och påbörjat ett transformationsprogram för regelefterlevnad.

”Det förebyggande arbetet har fortsatt högsta prioritet för oss. Som en av de ledande finansiella aktörerna i Estland har vi lagt ribban högt. Vårt åtgärdsprogram för att stärka bankens kapacitet och förmågor att upptäcka penningtvättsrisker har utvecklats väl och kommer att fortsätta”, avslutar Jon Lidefelt.