TEMA REVISION: Hög standard på svensk redovisning

Svensk börsföretags redovisning håller hög internationellklass. Det som saknas är bra uppföljning av företagens mål.

Avsaknaden av utvärdering av hur företagen klarar sinafinansiella och operativa mål samt otillräckliga redogörelserför företagens forsknings- och utvecklingssatsningar är destörsta bristerna i de svenska storföretagens årsredovisningar.Detta visar en undersökning av de stora svenska börsföretagensårsredovisningar och hur de står sig vid en jämförelse medutländska storföretag. Det är den brittiska konsultfirmanShelley Taylor som på Stockholms Fondbörs uppdrag undersöktkraven som internationella investerare ställer.

Enligt undersökningen som omfattar 50 svenska börsföretagställda mot en referensgrupp på 200 storföretag från 11 länderså står sig de svenska företagens årsredovisningar väl i deninternationella konkurrensen. Endast de brittiska företagen hade,med mycket knapp marginal bättre informationsinnehåll än desvenska. De klart sämsta årsredovisningarna svarade de japanskaföretagen för. Företagens individuella position redovisas inte.

Undersökningen visar att årsredovisningen av de europeiskainvesterarna enhälligt uppfattas som den viktigasteinformationskällan medan de amerikanska investerarna sätterårsredovisningen på andra plats. Den viktigaste källan är mötenmed företagens ledningar, anser de amerikanska investerarna.Årsredovisningens viktigaste funktion är som underlag förinvesterarnas kvantitativa analyser.

Den viktigaste informationen i årsredovisningen är enligt såväleuropeiska som amerikanska investerare en tydlig redogörelse förföretagets finansiella och operationella mål och hur väl dessauppfylls. Det är också på detta område som de svenska företagenhar lägst måluppfyllelse. Det skall dock sägas att de svenskaföretagen på dessa områden är klart bättre än sina amerikanskaoch brittiska kollegor. Ett annat bristområde är de svenskaföretagens information om företagens forsknings- ochutvecklingssatsningar. När det gäller redovisningen avverksamhet och resultat för olika affärsområden/rörelsegrenarhåller de svenska företagen hög klass.

De amerikanska finansanalytikernas organisation har länge varitirriterade på det egna landets företags bristande vilja attpresentera meningsfull affärsområdesinformation. Detinternationella redovisningsorganet IASC, liksom amerikanskaFASB har under 1997 presenterat nya rekommendationer förrörelsegrensrapporteringen. De svenska företagen ligger här förei den internationella utvecklingen.

Vad gäller operationella data så är information ombranschstrukturen och företagets marknadsposition, om bolagetmycket viktigt. Intresset för dessa uppgifter har ökat påtagligtunder de tre år som Shelley Taylor har gjort denna undersökning.När det gäller finansiella data så är uppgifter om företagetsfree cash flow, det vill säga normalt det betalningsöverskottsom kan delas ut till aktieägarna, av högsta betydelse.Företagens redovisning av sitt fria kassaflöde har ocksåförbättrats de senaste åren, vilket framför allt har drivits avatt analytikerkårens värderingsmodeller i allt störreutsträckning baseras på prognoser över det fria kassaflödetsutveckling. Det svenska Redovisningsrådet har under höstenpresenterat ett utkast till rekommendation om redovisning avkassaflöden, vilken nära ansluter till IASC:s senasterekommendation på området. I denna finns emellertid ingendefinition eller plats i kassaflödesanalysen för frittkassaflöde, vilket hade varit önskvärt. Företagen bordeemellertid själva kunna införa denna delsumma utan att detstrider mot rekommendationen.

Att det finns uppenbara trender för vilken information sominvesterarna vill hitta i årsredovisningarna är uppenbar.Således kan man notera att de internationella investerarnasintresse för de svenska företagens ofta omfattandemiljöredovisning är nära noll. Intresset har falnat betänkligt ijämförelse med de undersökningar som gjordes under 1994. Enannan intressant notering är att investerarnas intresse förcorporate governance, det vill säga hur ledningens ochstyrelsens incitamentstruktur är utformad, är relativt lågt.Informationen i de svenska årsredovisningarna håller hög klassäven på detta område.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.