Vilka vinner på de nya reglerna?

Assa Abloy och Securitas får brottas med redovisningen av förvärv, Nobia får ett litet lyft av pensionerna medan Eniro och Getinge kan passa på att göra stora engångsnedskrivningar. De nya redovisningsreglerna medför stora förändringar för många börsbolag.

Den första januari 2005 vaknar alla börsbolag upp till en ny redovisningsvärld. Från och med årsskiftet måste de tillämpa IFRS, International Financial Reporting Standards. Det slår mot goodwill, personaloptioner, pensioner och värderingen av finansiella instrument.
IFRS var tidigare IAS-regler, och påverkar koncernredovisningen för alla bolag med värdepapper noterade inom EU. De nya reviderade siffrorna ska redovisas i den första kvartalsrapporten den 31 mars 2005. I årsbokslutet för 2004 kommer alltså den gamla redovisningen fortfarande att gälla, men bolagen ska då klart kunna peka på eventuellt kommande avvikelser som kan slå mot det redovisade resultatet tre månader senare.
Här följer de viktigaste ändringarna:

1. Incitamentsprogram som är kopplade till aktiekursen, som olika optionsprogram, kommer att tas upp som en kostnad i resultaträkningen. Mellanskillnaden kommer att kostnadsföras i balansräkningen. Regeln tar sikte på nya program, de gamla får löpa som tidigare. Nyordningen sker samtidigt som det blivit mer eller mindre regel att bolagsstämmorna får ta ställning till optionsprogram till chefer. Effekten blir sannolikt att alltför dyra optionsprogram, som de i Skandia kring millenieskiftet, inte kommer att dyka upp mer.
I Astra Zeneca kommer dock aktieoptionsprogrammet att äta upp ungefär fem procent av vinsten, enligt rapporten för det tredje kvartalet.

2. Goodwill kommer inte längre att behöva skrivas av löpande, men det blir samtidigt inte lika lätt att ta upp stora goodwillposter som hittills varit brukligt i Sverige. I stället görs en årlig värdering av immateriella tillgångar (”impairment test”) uppdelade på olika kategorier. En oberoende läsare ska kunna räkna igenom hur de framkommit. I en fotnot till balansräkningen ska både beräkningar och antaganden framgå så att en utomstående ska kunna göra en egen beräkning.
Ändringarna av goodwillreglerna får stor betydelse för bolag med stor andel goodwill. Det kommer att leda till en markant vinsttillväxt. P/e-talen kommer att bli lägre och det ligger nära till hands att ett antal aktier kommer att få en skjuts uppåt av det.
Men nya goodwillregler kan även få motsatt effekt om vd:ar tar chansen att ”rensa” i balansräkningen och göra stora engångsnedskrivningar. Framför allt nytillträdda chefer kan lockas att göra nedskrivningar, mer så än tidigare. Därför gäller det att se upp med bolag som har mycket goodwill men redovisar en negativ resultatutveckling, alternativt positiv vinstutveckling.
Bland bolag med stora goodwillposter och positiv utveckling märks Eniro, Assa, Securitas och Getinge. Det motsatta gäller för Ticket och IFS.
När goodwillavskrivningen försvinner tas även poolingmetoden bort. Det betyder att vi slipper se konstlade samgåenden av bolag som just för tillfället är lika stora, som Astras samgående med Zeneca, som då hade en stor kemirörelse med i boet.

3. Omstruktureringskostnader får inte längre bokföras som en extra reservavsättning i samband med förvärv. I stället ska kostnaderna tas löpande, precis som i USA. Det är något som slår mot bolag som vuxit genom ett otal förvärv. Inför omläggningen kommer gamla strukturreserver att nagelfaras. Bolag som tidigare tagit i för mycket kan komma att redovisa en pluspost i resultaträkningen för 2005. Här gäller det att titta extra noga på bolag som Assa Abloy och Securitas, som vuxit genom aggressiva förvärvstrategier.

4. Marknadsvärdering av fastigheter och skog blir tvingande och även här ska det klart framgå vilka antaganden som ligger bakom. Det gäller att vara uppmärksam på om marknadsvärdet återspeglar dagens prisbild eller om det är uträknat på lång sikt, för att exempelvis återspegla en industriell avverkning av skogstillgångar. Marknadsvärderingen kommer att blåsa upp eget kapital och pressa räntabiliteten. Det kan locka fler bolag att göra aktieåterköp eller engångsutdelningar. Förändringen i värdet ska dessutom redovisas löpande över resultaträkningen vilket betyder att biologiska tillgångar, som skog med tillväxt, kan bidra med ett resultattillskott årligen om avverkningen understiger tillväxten. Till de bolag som påverkas hör SCA med stora skogstillgångar.

5. Pensionsskulden kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Underskott dras bort i balansräkningen samtidigt som bolag slipper göra löpande amorteringar som slår mot resultatet. Effekten blir ett litet resultatlyft. Nobia hör till dem som påverkas av detta, pensionsskulden motsvarar 20 procent av eget kapital.

6. Olika säkringar på terminskontrakt måste tas upp. Det gäller bland annat valutasäkringar som kan slå mot enskilda bolag. Till dessa hör Billerud, där hälften av vinsten utgör vinster på säkringsinstrument.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.