Vitrolifes resultat överträffade analytikernas förväntningar

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar intäkter och resultat i första kvartalet 2021 som var högre än analytikernas förväntningar.
Vitrolife
Vitrolife utvecklar och säljer produkter och system för fertilitetsbehandling, alltså provrörsbefruktning. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har cirka 400 anställda.
Nettoomsättningen steg 13,5% till 379 miljoner kronor (334). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 349 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev 163 miljoner kronor (116), med en ebitda-marginal på 43,0% (34,7).

Rörelseresultatet blev 142 miljoner kronor (94), väntat rörelseresultat var 115 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 37,5% (28,1).

Resultatet före skatt var 148 miljoner kronor (104).

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (80), analytikerkonsensus låg på 91 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,09 kronor (0,74).

Försäljningen ökade med 20% i lokala valutor i första kvartalet. Under första kvartalet fortsatte återhämtningen i efterfrågan även om takten i återhämtningen varierade mellan divisioner och marknadsregioner.

”Den ökade vaccineringen stödjer återhämtningen av IVF-marknaden och möjliggör för en återgång till en mer normal verksamhet, exempelvis avseende kundmöten och eftermarknadsservice. Det är fortsatt svårt att bedöma storleken på det uppdämda behovet i marknaden. På risksidan är smittspridningen av covid-19 fortsatt hög och skapar därmed en osäkerhet kring återhämtningen. Det finns även tecken på att vissa leverantörer har svårigheter att leverera begärda volymer insatsvaror, något som många industrier nu upplever. Vitrolife påverkas också av att många av bolagets leverantörer och fraktbolag även levererar produkter för vaccintillverkning, vilket har prioritet. Bolaget arbetar dock aktivt för att säkra goda lagernivåer och alternativa leverantörer vid behov”, kommenterar VD Thomas Axelsson i delårsrapporten.

”De kommande kvartalen kommer bolaget att möta låga jämförelsetal, vilket förväntas påverka tillväxten positivt. På kostnadssidan förväntas en successiv ökning i takt med att nyrekryteringar tillsätts och en normalisering av verksamheten, exempelvis avseende mässor och kundbesök. Företaget uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10% per år under överskådlig framtid”, avslutar Thomas Axelsson.

Vitrolife, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 379 349 8,6% 334 13,5%
EBITDA 163 116 40,5%
EBITDA-marginal 43,0% 34,7%
Rörelseresultat 142 115 23,5% 94 51,1%
Rörelsemarginal 37,5% 33,0% 28,1%
Resultat före skatt 148 104 42,3%
Nettoresultat 119 91 30,8% 80 48,8%
Resultat per aktie, kronor 1,09 0,74 47,3%

Konsensusdata från Factset