Wallenstam ökar förvaltningsresultatet – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås att höjas.
Hans Wallenstam.
Hyresintäkterna steg till 555 miljoner kronor (515), en ökning med 7,8% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 408 miljoner kronor (370), en ökning med 10,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 271 miljoner kronor (257), en ökning med 5,4% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 153 miljoner kronor (2 178). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 722 miljoner kronor (1 590) och värdeförändringar på finansiella instrument med 77 miljoner kronor (332).

Resultatet efter skatt blev 934 miljoner kronor (1 699), en minskning med 45,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,90 kronor (5,30), vilket innebär en minskning med 45,3% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kronor per aktie (0,50) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,60 kronor per aktie.

Substansvärdet steg till 98,30 kronor per aktie (91,30) vid årsskiftet.

”För Wallenstams del så kan jag återigen konstatera att vi har en affärsmodell som jag känner mig väldigt trygg i, där vi som bolag skapar värde även i sådana här osäkra tider. Vi har under året fortsatt att leverera bostäder och hyra ut kommersiella ytor, främst kontor, och båda dessa marknader har trots turbulensen i samhället varit stabila. Vi har också kommit ytterligare en bit på vår resa mot målet att uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor till och med 2023. Hittills i vår femåriga affärsplan har vi genererat drygt 19 kronor, det är jag mycket nöjd med”, kommenterar VD Hans Wallenstam.

”Vi har även haft möjlighet att stärka vår projektportfölj ytterligare för framtida nyproduktion, och har under 2020 köpt mark för framtida nyproduktion med planerad byggstart både i närtid och med längre planeringshorisont. Projektportföljen omfattar nu cirka 17 000 framtida möjliga bostäder”, avslutar Hans Wallenstam.

Wallenstam, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 555 515 7,8%
Driftöverskott 408 370 10,3%
Förvaltningsresultat 271 257 5,4%
Resultat före skatt 1 153 2 178 -47,1%
Nettoresultat 934 1 699 -45,0%
Resultat per aktie, kronor 2,90 5,30 -45,3%
Substansvärde per aktie, kronor 98,30 91,30 7,7%
Utdelning per aktie, kronor 1,20 0,50 140,0%