Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler sänkta och indragna utdelningar

2020-03-26 08:58
Foto: Henrik Montgomery/TT

Flera bolag har meddelat sänkta eller indragna utdelningar på morgonen.

Styrelsen i Billerud Korsnäs har beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna extra utdelningen om 4:30 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta på grund av den ökade osäkerheten till följd av covid-19-pandemin.

Den föreslagna ordinarie utdelningen om 4:30 kronor kvarstår dock.

Styrelsen föreslår även att mandat erhålls för återköp av egna aktier.

Atlas Copcos styrelse vill skjuta upp beslutet om det planerade andra utdelningstillfället under 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen för 2019 ligger på totalt 7:00 kronor per aktie. Den första halvan, 3:50 kronor per aktie, och det första utbetalningstillfället kommer behandlas av stämman som är planerade till den 23 april.

"Det slutliga ställningstagandet om det föreslagna andra utdelningstillfället kommer att senareläggas tills konsekvenserna av coronaepidemin bättre kan överblickas. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma, före det planerade andra utdelningstillfället, vid vilken frågan kommer att behandlas", skriver Atlas Copco.

Styrelsen bedömer alltjämt att den totala utdelningen på 7:00 kronor per aktie "inte kommer att äventyra företagets möjlighet att göra nödvändiga investeringar, och stödja pågående verksamhet, inklusive stöd till våra kunder och anställda".

Bolaget föreslår vidare att styrelsearvodena ska hållas oförändrade.

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Detta görs mot bakgrund av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta", heter det.

Styrelsen i Medicover har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, som tidigare annonserats i bokslutskommunikén och som var 0:05 euro per aktie.

Vidare räknar Medicover med att nettoomsättning och ebitda kommer att vara i linje med förväntningarna för första kvartalet.

Vad gäller andra kvartalet väntas nettoomsättningen bli i linje med andra kvartalet i fjol medan för ebitda väntas en betydande minskning som ett direkt resultat av myndigheters restriktioner och möjligheten att tillhandahålla tjänster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Medicover förväntar sig en gradvis återhämtning av ebitda under tredje kvartalet och ett i stort sett normaliserat handelsmönster under årets sista kvartal, med förbehåll för aktuella osäkerheter i den ekonomiska återhämtningen", heter det.

De nyligen utgivna treåriga finansiella målen för 2020-2022 står för närvarande fast. Medicover förväntar sig en återhämtning och att kunna leverera i enlighet med de treåriga målen.

"Koncernens nettoomsättning och ebitda från diskretionär och elektiv vård kommer särskilt att påverkas i andra kvartalet, till följd av myndigheters råd om att undvika kliniker, allmänna nedstängningar samt patienters motvilja att söka vård för icke-akuta tillstånd, vilket kan komma att fortgå i efterföljande kvartal under 2020. Det råder en stor osäkerhet om omfattningen och varaktigheten av påverkan. Medicover vidtar försiktighetsåtgärder, för att minimera finansiell påverkan, där det behövs och kommer dämpa investeringstakten under resten av 2020", skriver bolaget.

Koncernen har 200 miljoner euro i outnyttjade kreditfaciliteter.

"Då investeringstakten dämpas under 2020 har Medicover tillräcklig likviditet för att hantera en längre avmattning än vad som för närvarande förutses", står det.

Under andra halvåret 2019 utfärdades ett schuldscheinlån som uppgick till 140 miljoner euro vilket väsentligt ökar koncernens genomsnittliga lånelöptid.

Cellavision skjuter upp årsstämman samt drar tillbaka förslaget om utdelning om 1:50 kronor per aktie för att istället föreslå att ingen utdelning utgår.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Cellavision har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning", står det.

Cellavision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Husvagnsbolaget Kabe beslutar att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 2 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som respons till coronaviruset sker produktion nu enbart av sedan tidigare kundsålda produkter. Påverkan på leverantörsledet i övriga Europa leder till att Kabe kommer stänga ned produktionen i två veckor kring påsk, heter det.

Proacts styrelse har föreslagit att den tidigare föreslagna utdelningen om 4:15 kronor per aktie (cirka 38 miljoner kronor) dras tillbaka i sin helhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman den 6 maj att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2019.

Förslaget är "uteslutande grundat på den osäkerhet som covid-19 medför", skriver Proact.

"I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan covid-19 medför. Följaktligen prioriterar bolaget goda kassaflöden och likviditet till dess att situationen klarnar", heter det i pressmeddelandet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom