Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hela Sverige lever

2017-10-04 16:00

Regionen gynnas av att dansk ekonomi har återhämtat sig och kommit tillbaka tio år efter det senaste bostadsprisraset. En lärdom för Sverige. Bostadskrascher har ett mycket högt pris.

KRÖNIKA. Hela Sverige växer. Inte minst är tillväxttakten i de mindre exportberoende regionerna imponerande. Dessa ­gynnas av den starka globala efter­frågan. Högst tillväxt har Stockholm och Väst­sverige, visar Nordeas regionalanalys.

Stockholm har haft tillväxt i minst 15 år. Nu syns de första tecknen på en inbromsning. Bristen på kompetens är ett skäl till att regionen inte kan fortsätta att växa lika snabbt. Bristen på bostäder gör att det inte finns någon snar ­lösning på kompetensbristen. Detta samtidigt som byggföretagen redan nu ser att läget försämras på ett års sikt.

I Västsverige är efterfrågeläget mycket bättre än normalt och tillväxten bedöms ligga kvar på knappt 3 procent även nästa år. Bilindustrin fungerar som draglok. Regionen är samtidigt mycket beroende av vår omvärld, och längre fram bör en svagare global efterfrågan sätta sina spår. Tillväxten bromsar även på grund av svårigheter att rekrytera och på grund av brist på maskin- och anläggningskapacitet. Det vill säga tydliga överhettningstendenser.

Småland gynnas både av en bra global konjunktur och av att Västsverige går starkt, då det i regionen finns viktiga underleverantörer inte minst till bilindustrin. Alla branscher är optimistiska, tillväxten är hög och sysselsättningen ökar snabbt. Småland har en arbetslöshet på 5 procent, den lägsta i riket, och imponerande nog den lägsta långtidsarbetslösheten inom hela EU. Småland har en tradition av att vara bra på att integrera nyanlända och utrikes födda i arbetsmarknaden, vilket är en förklaring.

I Skåne ser vi stigande optimism både i år och för 2018. Byggsektorn är urstark, men samtidigt kommer det anekdotiska signaler om en mättad marknad åtminstone inom vissa segment. Skåne har en hög strukturell arbetslöshet, men förvånansvärt få lågutbildade arbetslösa. Regionen gynnas av att dansk ekonomi har ­återhämtat sig och kommit tillbaka tio år efter det senaste bostadsprisraset. En lärdom för ­Sverige. Bostadskrascher har ett mycket högt pris.

Norra Sverige gynnas också av stark global efterfrågan och av att råvarupriserna har kommit upp. Partikongressen i Kina nu i oktober kan få stor påverkan på efterfrågan av råvaror. Den nya partikongressen står inför ett vägval där fortsatt tillväxt står mot en långsiktigt mer hållbar tillväxt. Kina dominerar flera av råvaru­marknaderna och dess politik har betydelse för efterfrågan och prisutveckling på många marknader. Norrland har en mycket dämpad befolkningstillväxt och växer därmed långsammare än andra delar av ­landet. En konsekvens av det är att tudelningen på arbetsmarknaden är mindre än på andra håll. Norra Sverige är enda regionen där ­sysselsättningsgraden för lågutbildade har ökat.

Tudelningen på arbetsmarknaden är mycket utpräglad i många regioner, mer än på många håll inom EU. Lågutbildade har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och klarar sig därmed dåligt i Sverige. Här behöver regeringen göra betydligt mer för att hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden. Svenska regioner sticker däremot ut positivt, då flera har en låg långtidsarbetslöshet jämfört med övriga EU länder. Småland har som nämnts den lägsta långtidsarbetslösheten, medan andra regioner som Mellersta Norrland, Övre Norrland och Västsverige ligger på EU:s tio-i-topp-lista för regioner med lägst långtidsarbetslöshet.

I alla län är antalet påbörjade nybyggnationer det högsta på 25 år, vilket bidragit till att bara sex län har bostadsbrist i bemärkelsen att befolkningen ökar snabbare än byggandet. I huvudsak är det de tre storstadsregionerna samt kranskommuner till i första hand Stockholm, som har bostadsbrist. Att i den miljön fortsätta att öka byggandet är riskfyllt. Vi behöver bygga, men ­annat än dyra bostadsrätter och hyres­rätter.

Mer ved på brasan

I budgeten beskrivs det som om det i stort sett bara finns vinnare. Att stimulera en redan överhettad ekonomi, med permanenta utgifter, riskerar på sikt att göra oss alla till förlorare. Inga träd växer till himlen.

Annika Winsth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet