Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kan gå på pumpen

2019-01-16 18:00
Concentric utvecklar och säljer pumpar för främst dieselmotorer och hydraulik-applikationer, bland annat till lastbilar.

Concentrics finansiella utveckling på senare år övertygar. Verkstadsbolagets framtida tillväxt och marknadsposition är dock alltför osäkra i nuläget.

Om Concentric hade varit baserat i ett tysktalande land hade det förmodligen kallats för ett mittelstand-företag. Bolaget har starka marknadspositioner i ett nischsegment på en B2B-marknad och är urtypen för ett välskött verkstadsbolag. Framåt finns det dock flera frågetecken, både på kort och lång sikt.

Concentric utvecklar och säljer pumpar för främst dieselmotorer och hydraulik-applikationer. Försäljningen går till fyra segment: lastbilar, industriprodukter (allt från gaffeltruckar till gruvmaskiner), lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. Lastbilar är störst och står för drygt 40 procent av försäljningen och lantbruksmaskiner minst med drygt 10 procent, medan de två övriga delar lika på återstoden.

Sedan avknoppningen från Haldex och särnoteringen sommaren 2011 har bolaget gått från klarhet till klarhet. Rörelsemarginalen har ökat från drygt 12 till över 20 procent, främst genom att lönsamheten för hydraulikprodukterna har höjts. Avkastningen på både eget och sysselsatt kapital ligger per den sista september 2018 över 40 procent, vilket är skyhögt. Baksidan av det myntet är att det blir svårt att höja lönsamheten ytterligare härifrån, vilket gör att vinsttillväxten framåt kräver växande intäkter.

Historiskt har bolaget haft svårt med det. De tillväxtmål som satts upp har för det mesta missats. En illustration av hur det har sett ut ges av att omsättningen både 2011 och 2015 var 2,3 miljarder kronor. Däremellan var den lägre. De senaste årens starka marknader har lyft tillväxten och för 2018 väntas omsättningen landa på drygt 2,5 miljarder. Det kan dock vara toppen på ett par år, särskilt om konjunkturen vänder ned.

En starkt bidragande orsak till Affärsvärldens kortsiktiga tillväxtskepsis är september månads besked om att 10 procent av omsättningen går förlorad 2019 på grund av att en kund valt så kallad dual sourcing, det vill säga inköp från två leverantörer i stället för en. Concentric har förvisso på motsvarande sätt även tagit affärer hos andra kunder, men nettot kommer att bli negativt. Det gör att omsättningen sannolikt kommer minska 2019, oavsett vart konjunkturen tar vägen.

Kundernas övergång till dual sourcing väcker även farhågor kring marginalpress. En ensam leverantör, som levererar unika produktegenskaper, kan sätta ett helt annat pris än en leverantör som är en bland flera. Hur den dynamiken kommer att spela ut de kommande åren är svårt att sia om, men det lutar åt att bolaget får svårare att försvara sina nuvarande höga marginaler.

Eftersom Concentric till stor del levererar pumpar till dieselmotorer finns det även frågetecken på längre sikt. Fordonssektorn kommer i allt högre utsträckning att elektrifieras. Hittills har utvecklingen gått snabbast och kommit längst på kollektivtrafiksidan. I Kina går exempelvis samtliga megastaden Shenzhens 16 000 stadsbussar redan på el.

För Concentric innebär elektrifieringen både en möjlighet och en risk, då teknikskiften brukar vara tillfällen då marknadsandelar byter ägare. För ett Concentric som i dagsläget har färre produkter att sälja till en elektrisk drivlina än till en dieseldriven ser Affärsvärlden än så länge risksidan väga över.

Samtidigt är verkstadsbolagets finansiella situation väldigt stark – vid utgången av 2018 kommer Concentric att ha en nettokassa. 2019 års förväntade rörelseresultat värderas därmed till 10,5 gånger, ev/ebit, vilket inte är särskilt utmanande.

Givet Affärsvärldens bedömning att Concentrics lönsamhet har toppat, den svaga tillväxthistoriken samt de osäkra utsikterna framåt, blir rekommendationen dock alltjämt vänta.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom