Xvivo Perfusion: Steensäker tillväxt?

Transplantationsbolaget Xvivo Perfusion har ett fint räkenskapsår bakom sig. Tillväxten väntas samtidigt accelerera under kommande år. Vad händer med lönsamheten och är aktien köpvärd?

Xvivo Perfusion (142 kr) utvecklar och säljer lösningar och system som används via organtransplantation. Den nuvarande produktportföljen är främst inriktad mot lung- och hjärttransplantationer men bolaget har även produkter mot fler indikationer under utveckling.

Koncernen är en avknoppning från medicinteknikbolaget Vitrolife och noterades på börsen år 2012. Bolaget har cirka ett fyrtiotal anställda och omsatte 188 Mkr med ett rörelseresultat om 14 Mkr under 2018. Börsvärdet är ungefär 3,5 miljarder kronor.

Historik

1998 Xvivos nuvarande VD Magnus Nilsson förvärvar rättigheterna till perfusionslöningen Perfadex. Dessutom inleder Nilsson ett samarbete med Professor Stig Steen kring utveckling av en ny teknik och lösning för varm perfusion av lungor. Målsättningen är att göra fler organ tillgängliga för transplantation.

1999 XVIVO Perfusion går ihop med Vitrolife.

2000 Den första transplantationen av en lunga från en hjärtdöd patient genomförs med hjälp av den nyutvecklade tekniken Steen Solution (uppkallad efter professor Stig Steen).

2001 Perfadex erhåller marknadsgodkännande i USA

2003 Magnus Nilsson blir VD för Vitrolife.

2006 Steen Solution godkänns för användning i Europa.

2011 Magnus Nilsson slutar som VD för Vitrolife och tillträder som VD för XVIVO Perfusion. XVIVO Perfusion etableras som egen enhet och rekrytering till bolaget påbörjas.

2012 Avknoppning från Vitrolife.

2016 Vivoline Medical AB förvärvas.

Mer om transplantationer

Den första lungtransplantationen där patienten kunde lämna sjukhuset genomfördes 1982. Utvecklingen därefter har varit kraftig. Lungtransplantation är idag en standardoperation, även om den är avancerad. Överlevnaden är i snitt 80 procent ett år efter transplantationen.

Ett stort problem för sjukvården är tillgången på organ. Det råder idag en stor brist på lungor för transplantation. En stor del av patienterna som väntar på ett organ hinner dessvärre avlida innan det får ett nytt.

De flesta lungor som används kommer från patienter som förklarats hjärndöda. När lungan tas ut från donatorn genomförs en kall genomsköljning kallad perfusion. Detta innebär att organet kyls ned genom att organets större blodkärl sköljs med en kall perfusionslösning. Syftet är att hålla organet i ett bättre skick i väntan på transplantation.

Xvivos lösning Steen Solution används för att säkerställa användbarheten av organen. Tidsfaktorn är ett kritiskt moment. Överlevnadstiden för en nedkyld lunga utanför kroppen är idag endast upp till cirka tolv timmar. Det vanligaste anledningen till att ett organ inte används är att överlevnadsförmågan bedöms att inte vara tillräcklig.

I USA transplanteras cirka 20 procent av de donerade lungorna. USA är för övrigt den största marknaden för lungtransplantationer i världen. Xvivo har genomfört kliniska studier som påvisar att bolagets lösning Steen Solution bidar till att organen kan ”förbättras” och att en större andel av de donerande lungorna kan användas.

Xvivo är som grafen ovan visar ett tillväxtbolag. Intäkterna har vuxit från 69 Mkr 2013 till knappt 190 Mkr 2018, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på över 20 procent. Teknikhöjden i produkterna är hög vilket illustreras i form av goda bruttomarginaler som uppgår till omkring 75–80 procent. Rörelsemarginalen under 2018 var 7,5 procent.

Xvivo säljer både kapitalvaror och förbrukningsvaror. Intäktsströmmarna från kapitalvarorna är relativt volatila på kvartalsbasis medan förbrukningsvarorna utgör återkommande intäktsströmmar som behövs vid varje transplantation.

Ett stort problem för sjukvården är bristen på donerade organ. Xvivos produkt, Perfadex, är etablerad som standardbehandling och används vid kylförvaring av lungor inför transplantation. Perfadex har en helt dominerande ställning med cirka 90 procents marknadsandel vid så kallad traditionell kall genomsköljning (perfusion) av lungor inför transplantation. Det finns för närvarande en huvudsaklig konkurrent som har cirka 5 procents marknadsandel (Celsior från franska Sanofi).

Utöver Perfadex har bolaget produkter såsom XPS och Steen Solution för varm perfusion. Varm perfusion innebär således att organen inte kyls ned utan att de hålls varma för att efterlikna den varma miljön inuti människan. XPS och Steen Solution är idag de enda produkterna som har erhållit FDA-godkännande för varm perfusion av lungor. De har dessutom marknadsgodkännande på alla större marknader utanför USA.

I dagsläget utförs cirka 5500 lungtransplantationer årligen i världen. Antalet transplantationer ökar med 5–7 procent per år. Cirka hälften av dessa utförs i Nordamerika. I USA används enbart cirka 20 procent av alla donerade lungor till transplantationer. Eftersom det bedöms alltför riskfyllt att använda övriga donerande lungor vid transplantation.

Marknadspotentialen vid transplantation av lungor från både hjärt- och hjärndöda donatorer uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Perfusionslösningen Steen Solution används för att organen skall ”återhämta sig” inför transplantationen och att fler organ således kommer till användning. Detta har även bekräftats i ett flertal kliniska studier. Marknadspotentialen torde således bli större än 5 miljarder kronor i takt med ökad användning av Steen Solution.

En lungtransplantation kostar i storleksordningen mellan 1 till 3 Mkr inklusive för- och efterbehandling. Värdet för Xvivos produkt Perfadex uppgår till omkring 12 000 kr per transplantation. Med Steen Solution-metoden där Perfadex och andra förbrukningsvaror ingår, ökar värdet för Xvivo till cirka 50 000 – 150 000 kronor per transplantation beroende på vilken utrustning som används.

År 2016 förvärvades bolaget Vivoline som utvecklar ett avancerat hjärttransplantationsprojekt vars mål är att förlänga den möjliga transsporttiden och förbättra donerade hjärtan inför transplantation.

Sammanfattningsvis bidrar Xvivos produkter med att:

  • Förbättra donerade organ inför transplantationen.
  • Öka användningen av donerade organ och således öka den adresserbara marknaden för transplantationer.

Xvivo genomför kontinuerligt kliniska studier. Dels till grund för att skapa marknadsacceptans för produkterna men även för att erhålla regulatoriska godkännande.

Xvivos kunder utgörs av cirka 200 transplantationskliniker världen över. Ungefär 60 procent av försäljningen sker till Nord- och Sydamerika. En dryg tredjedel till EMEA medan resterande 5 procent går till Asien. Xvivo har egen försäljningsorganisation i USA och Europa. Bolaget använder även distributörer på mindre marknader.

Behandlingarna betalas av statliga eller privata försäkringslösningar. Att Xvivos produkter omfattas av kostnadsersättningssystem (reimbursement) är således viktigt. Från och med 1 januari 2018 kan sjukhus i USA få ersättning för användning av EVLP processen (Ex Vivo Lung Persion). Det innebär enkelt uttryck att processen för att få ersättning av Xvivos produkter har förenklats.

Försäljningen under 2018 ökade med 27 procent till 188 Mkr. Justerat för positiva valutaeffekter var försäljningstillväxten 23 procent. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet till 14 Mkr (7,1) motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (4,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24 Mkr relativt 22 Mkr 2017.

Ser vi till fjärde kvartalet 2018 isolerat var försäljningstillväxten hela 40 procent varav 33 procent i lokala valutor. Den kanske mest väsentliga tillväxtindikatorn varm perfusion exklusive kapitalvaror växte 50 procent i såväl fjärde kvartalet som på helårsbasis 2018.

Nedan finns våra prognoser på hur de närmsta åren kan arta sig:

Xvivo Perfusion
Börskurs: 142,00 kr
Antal aktier (miljoner): 26,9
Börsvärde: 3 817 Mkr VD Magnus Nilsson
Nettokassa: 187 Mkr Styrelseordförande Gösta Johannesson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 188 260 377 547
– Tillväxt 26,6% 38,4% 45,0% 45,0%
Rörelseresultat 14 39 72 126
– Rörelsemarginal 7,5% 15,0% 19,0% 23,0%
Resultat efter skatt 13 30 54 95
Vinst per aktie 0,48 1,10 2,02 3,50
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 2% 5% 9% 14%
Operativt kapital/omsättning 39% 41% 43% 44%
Nettoskuld/EBIT -13,4 -4,7 -2,6 -1,6
P/E e.m e.m 70,3 40,6
EV/EBIT e.m e.m 50,7 28,9
EV/Sales 19,3 14,0 9,6 6,6

Utsikter och värdering

Vi bedömer att Xvivo har goda möjligheter att uppvisa en stark försäljningstillväxt under kommande år. I huvudscenariot räknar vi med att Xvivo växer cirka 40 procent årligen främst drivet av stark tillväxt från Steen Solution.

I det skede som Xvivo befinner sig i dagsläget så anser vi att försäljningstillväxten är den mest relevanta faktorn. Då lönsamheten beror på hur mycket Xvivo väljer att satsa på nya indikationer och projekt. En multipel om 8 gånger omsättningen ger en uppsida om drygt 20 procent. Det går att argumentera både för högre och lägre multipel än så. Några referenspunkter finns i tabellen nedan.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2019E % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 %
Xvivo 57,0 134,0 97,2 10,1 15,0 40,0
Vitrolife 23,2 54,4 42,4 12,3 32,6 15,7
CellaVision 86,8 56,4 43,0 12,8 33,8 14,5
Bactiguard 56,2 87,2 142,7 5,7 5,3 27,4
SyntheticMR 1,5 40,8 30,7 10,1 51,3 58,2
Genomsnitt 44,9 74,6 71,2 10,2 27,6 31,1
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2019E Förväntad årlig tillväxt 2018-2020

I det optimistiska scenario tänker vi oss att tillväxten från Steen Solution accelererar ytterligare samtidigt som den övriga produktportföljen också går bra. I detta scenario är den potentiella uppsidan stor.

Risken i det pessimistiska scenariot är att tillväxttakten ligger kvar på nuvarande nivå kring 20 procent. Det är inte direkt någon svag tillväxttakt men vi bedömer samtidigt att aktiemarknaden i så fall skulle bli besviken.

Börsplus slutsats

Xvivo Perfusion framstår som ett spännande tillväxtbolag med produkter som har tydlig klinisk nytta. I takt med större marknadsacceptans för produkten Steen Solutions kommer även den adresserbara marknaden att växa. Vi tror att Xvivo har goda möjligheter att gå i storebror Vitrolifes fotspår såväl tillväxtmässigt som värderingsmässigt. För tillfället fegar vi dock ur och ger således en neutral rekommendation.

Xvivo Perfusion tio största ägare Andel
Bure Equity 16,25%
Swedbank Robur Fonder 6,17%
Eccenovo AB 5,68%
Fjärde AP-fonden 4,73%
Norron Fonder 4,68%
Oppenheimer 3,79%
Thomas Olausson 3,60%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2,11%
Avanza Pension 1,81%
Tredje AP-fonden 1,75%
Källa: Holdings per den 31 december 2018
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.