Active Biotech minskade rörelseförlusten

Forskningsbolaget Active Biotech redovisar minskad rörelseförlust i fjärde kvartalet.
Active Biotech
Omsättningen steg till 6,2 miljoner kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-11,2).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-11,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,08).

Likvida medel uppgick till 26,2 miljoner kronor (59,7). Active Biotech har under januari meddelat att den föreslagna nyemissionen på runt 76 miljoner kronor blev kraftigt övertecknad

”Under de senaste 12 månaderna har vi utformat en ny strategi och därmed genomfört en större förändring av våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Vi är nu fullt fokuserade på att utveckla våra projekt i noggrant utvalda, väldefinierade nischindikationer med stort medicinskt behov och kommersiell potential. Under fjärde kvartalet fortsatte vi att göra framsteg i alla våra utvecklingsprogram: tasquinimod i multipelt myelom, laquinimod i uveit och slutligen naptumomab i avancerade solida tumörer tillsammans med vår partner NeoTX”, säger Helén Tuvesson, VD, i en kommentar.

Active Biotech, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 6,2 0,9
Rörelseresultat -4,1 -11,2
Nettoresultat -4,1 -11,2
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,08
Likvida medel 26,2 59,7