Addlife flerdubblar resultatet – utdelningen är tillbaka

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ökande intäkter och en flerdubbling av resultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. Styrelse föreslår nu en utdelning om 50 öre per aktie vilket ska klubbas igenom vid en extra bolagsstämma den 19 november.
Kristina Willgård , VD Addlife.
Kristina Willgård , VD Addlife. foto: Addlife
Nettoomsättningen steg 54,7% till 1 241 miljoner kronor (802). Den organiska tillväxten var 48% och förvärvad tillväxt 12%.

Ebita-resultat blev 199 miljoner kronor (65), med en ebita-marginal på 16,0% (8,1).

Rörelseresultatet blev 169 miljoner kronor (36), med en rörelsemarginal på 13,6% (4,5).

Resultatet före skatt var 165 miljoner kronor (34).

Resultatet efter skatt blev 127 miljoner kronor (27). Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,24), vilket innebär en ökning med 375,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 184 miljoner kronor (61).

Årets förvärv förväntas bidra med en sammanlagd årsomsättning om 655 miljoner kronor.

”Tredje kvartalet är normalt vårt svagaste kvartal men i år summerar vi ett rekordkvartal. Efterfrågan från framförallt sjukvården och diagnostiklaboratorierna var genomgående mycket hög trots att antalet allvarligt sjuka covid-19 patienter minskade i de flesta länderna under sommaren. Våra dotterbolag har gjort ett fantastiskt bra jobb för att stötta kunderna och vi har lyckats leverera stora volymer av kritiska produkter till hälso- och sjukvården. Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt återhållsamma omkostnader gav en mycket positiv resultateffekt i kvartalet”, kommenterar VD Kristina Willgård i delårsrapporten.

”Affärsläget på samtliga våra marknader har påverkats av pandemin och olika länders agerande för att begränsa smittan. Testkapaciteten avseende covid-19 har byggts ut i flertalet europeiska länder och testerna förväntas fortgå under en längre period. Utvecklingen har medfört kraftigt ökad försäljning i våra diagnostikbolag.”

”Vårens enorma brist på medicinteknisk utrustning har åtgärdats under det tredje kvartalet och vi har levererat stora volymer av kvalitetsgodkända medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning till svenska och norska kunder. Många sjukhus har därtill byggt upp vissa beredskapslager av framförallt skyddsutrustning. Vi förväntar oss därmed lägre efterfrågan på dessa produkter kommande kvartal.”

”Generellt har patienter valt att avstå från icke akuta besök till sjukvården och antalet elektiva operationer är fortsatt på lägre nivå än normalt. Under september såg vi tecken på att aktiviteten ökade. Dock ser vi en uppenbar risk för bakslag inom elektiva operationer beroende på hur smittspridningen av covid-19 utvecklas. De enorma vårdköerna som byggts upp i flera länder under pandemin kommer dessvärre ta lång tid att hantera men patientbehoven kvarstår och efterfrågan kommer vara hög framöver.”

”Flertalet forskningslaboratorier återupptog verksamheten efter nedstängningen i föregående kvartal och aktiviteten har återgått till det normala. Forskarteam som jobbar med covid-19 projekt får ökade anslag och efterfrågan har varit hög både på instrument och olika forskningsreagenser relaterat till virusforskning. Försäljningen till våra läkemedelskunder har varit stabil. Försäljningen av våra egna avancerade instrument i USA och Kina har däremot varit lägre än tidigare år”, avslutar Kristina Willgård. .

Addlife, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 241 802 54,7%
EBITA 199 65 206,2%
EBITA-marginal 16,0% 8,1%
Rörelseresultat 169 36 369,4%
Rörelsemarginal 13,6% 4,5%
Resultat före skatt 165 34 385,3%
Nettoresultat 127 27 370,4%
Resultat per aktie, kronor 1,14 0,24 375,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 184 61 201,6%