Atrium Ljungberg såg minskat förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat minskade 20 procent i det andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till till 579 miljoner kronor (647), en minskning med 10,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 377 miljoner kronor (443), en minskning med 14,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 256 miljoner kronor (320), en minskning med 20,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 466 miljoner kronor (1 265). Här ingår värdeförändringar på orealiserade fastigheter med 279 miljoner kronor (1 166), värdeförändringar på realiserade värdeförändringar med -65 miljoner kronor (-7) och värdeförändringar på orealiserade derivat med -3 miljoner kronor (-215).

Resultatet efter skatt blev 564 miljoner kronor (1 007). Resultat per aktie hamnade på 4,35 kronor (7,74), vilket innebär en minskning med 43,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, per aktie låg på 204,60 kronor (204,65) per den 30 juni.

”Covid-19-pandemin innebar en stor påverkan på våra handelsplatser, men för juni är omsättningssiffrorna tllbaka på samma nivåer som föregående år”, skriver Atrium Ljungberg i delårsrapporten.

Atrium Ljungberg har skrivit cirka 400 överenskommelser om tillfällig hyresrabatt i enlighet med regeringens stödförordning. Resultateffekten av dessa tillfälliga rabatter uppgår till netto 38 miljoner kronor, efter hyresgästernas stöd från staten.

Hyresintäkterna för jämförbart bestånd har varit helt stabila i första halvåret, bortsett från de tillfälliga coronarabatter som har lämnats.

Atrium Ljungberg, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 579 647 -10,5%
Driftöverskott 377 443 -14,9%
Förvaltningsresultat 256 320 -20,0%
Resultat före skatt 466 1 265 -63,2%
Nettoresultat 564 1 007 -44,0%
Resultat per aktie, kronor 4,35 7,74 -43,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 204,60 204,65 -0,0%