Balder ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Erik Selin.
Erik Selin. Foto: Tobias Ohls
Hyresintäkterna steg till 2 118 miljoner kronor (2 023), en ökning med 4,7% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 528 miljoner kronor (1 489), en ökning med 2,6% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 228 miljoner kronor (1 136), en ökning med 8,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3 315 miljoner kronor (1 197). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 513 miljoner kronor (260) och värdeförändringar på derivat med 299 miljoner kronor (-172).

Resultatet efter skatt blev 2 896 miljoner kronor (1 228), en ökning med 135,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 14,29 kronor (5,91), vilket innebär en ökning med 141,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 405,27 kronor per aktie (348,35) per den 31 mars, en ökning med 16,3%.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 088 miljoner kronor (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 procent till 5,83 kronor (5,36).

”Vi ser mycket positivt på möjligheter till nya affärer framgent och inte minst på utvecklingen av vår fina byggrättsportfölj. Dessutom har vi vårt givande samarbete med våra partners i olika intressebolag och joint ventures. I takt med att vaccinationerna fortskrider runt om i landet börjar vi med försiktig optimism nu ana en möjlig återgång till normala rutiner i höst”, kommenterar VD Erik Selin utsikterna i delårsrapporten.

Balder, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 2 118 2 023 4,7%
Driftöverskott 1 528 1 489 2,6%
Förvaltningsresultat 1 228 1 136 8,1%
Resultat före skatt 3 315 1 197 176,9%
Nettoresultat 2 896 1 228 135,8%
Resultat per aktie, kronor 14,29 5,91 141,8%
Substansvärde per aktie, kronor 405,27 348,35 16,3%