Bergman & Beving ökar intäkterna och resultatet

Teknikhandelskoncernen Bergman & Beving redovisar ökade intäkter och resultat i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli till september 2020, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
.

Nettoomsättningen steg 4,4% till 1 013 miljoner kronor (970).

Ebita-resultat blev 66 miljoner kronor (53), med en ebita-marginal på 6,5% (5,5).

Rörelseresultatet blev 60 miljoner kronor (49), med en rörelsemarginal på 5,9% (5,1).

Resultatet före skatt var 51 miljoner kronor (39).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (30). Resultat per aktie hamnade på 1,50 kronor (1,10), vilket innebär en ökning med 36,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 133 miljoner kronor (13).

”Bergman & Beving utvecklades väl även under det andra kvartalet och koncernen nådde sitt hittills högsta kvartalsresultat som fristående bolag med positiva bidrag från samtliga divisioner. Omsättningen i lokal valuta ökade med 8% varav 4% organiskt. Rörelseresultatet, EBITA, ökade med 25% till 66 miljonre kronor och rörelsemarginalen stärktes till 6,5%. Verksamheten visade styrka genom att leverera ett kassaflöde om 133 miljoner kronor”, kommenterar VD Pontus Boman i delårsrapporten.

”Efterfrågan från industrikunder återhämtade sig gradvis under perioden i takt med lättnader i restriktioner, även om återhämtningstakten varierade mellan geografier. Efterfrågan från byggkunder var fortsatt god liksom efterfrågan på personlig skyddsutrustning. Samtidigt påverkades resultatet av negativa valutaeffekter, främst relaterade till en svagare norsk krona.”

”Koncernen levererade organisk tillväxt för tredje kvartalet i följd. Implementeringen av de vunna kundavtalen, som fördröjts av pandemin, pågår nu för fullt. Genomförda omstruktureringar i verksamheten gav god effekt och vi har nu en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Decentraliseringen med fokus på de ingående resultatenheterna fortsatte och våra olika bolag har löpande vidtagit olika åtgärder som adresserar deras unika situation.”

”Det är i sammanhanget tillfredsställande att divisionerna genomgående förbättrade sina rörelseresultat och stärkte sina rörelsemarginaler. Building Materials och Workplace Safety har haft ett framgångsrikt första halvår med hög organisk tillväxt och god resultatutveckling. Det är glädjande att Tools & Consumables vände utvecklingen efter första kvartalet och åter förbättrade sitt resultat trots en svagare efterfrågan”, fortsätter Pontus Boman.

Bergman & Beving, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 1 013 970 4,4%
EBITA 66 53 24,5%
EBITA-marginal 6,5% 5,5%
Rörelseresultat 60 49 22,4%
Rörelsemarginal 5,9% 5,1%
Resultat före skatt 51 39 30,8%
Nettoresultat 40 30 33,3%
Resultat per aktie, kronor 1,50 1,10 36,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 133 13 923,1%