Formpipe minskar omsättningen och rörelseresultatet

Programvarubolaget Formpipe Software redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Formpipe
Formpipe säljer ECM system (Enterprise Content Management) som används för att strukturera information i företag, myndigheter och organisationer.
”Under årets första kvartal utvecklas vi enligt plan och vi emotser en utveckling i linje med den tillväxtstrategi som presenterades i samband med bokslutet för 2020”, kommenterar VD Christian Sundin.

Omsättningen sjönk 1,1% till 102 miljoner kronor (103,1). Repetitiva intäkter i % av omsättningen ökade till 65% (59).

Ebitda-resultat blev 20 miljoner kronor (27,1), med en ebitda-marginal på 19,6% (26,3).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (14,8), med en rörelsemarginal på 5,9% (14,4).

Resultatet efter skatt blev 4 miljoner kronor (11,3), en minskning med 64,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,21), vilket innebär en minskning med 61,9% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6 miljoner kronor (26,1).

Formpipe, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 102 103,1 -1,1%
EBITDA 20 27,1 -26,2%
EBITDA-marginal 19,6% 26,3%
Rörelseresultat 6 14,8 -59,5%
Rörelsemarginal 5,9% 14,4%
Nettoresultat 4 11,3 -64,6%
Resultat per aktie, kronor 0,08 0,21 -61,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 26,1 -77,0%