Haldex släpper nya finansiella mål

Fordonsteknikbolaget Haldex släpper idag två nya finansiella mål och en ändrad utdelningspolicy. Istället för en rörelsemarginal om 10% 2022 ska den istället överstiga detta "uthålligt", enligt ett pressmeddelande.
Haldex
Möjligheter för nettoskuldsättningsgraden utökas med då den nu får bli max 1,5, att jämföra med tidigare då den var tvungen att understiga 1.

Utdelningspolicyn justeras som så att utdelningen skall motsvara 1/3 av den årliga nettovinsten beaktat investeringsbehov och finansiella ställning. Tidigare policy var att dela ut 1/3 av vinsten över en konjunkturcykel.

Det tidigare tillväxtmålet om att organiskt växa i nivå med eller snabbare än bolagets slutmarknader består.