Handelsbankens vinst högre än väntat

Storbanken Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet 2020. Rörelseresultatet var 24 procent högre än analytikernas förväntningar, tack vare att kreditförlusterna blev betydligt lägre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 178 miljoner kronor (10 791), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 8 230 miljoner kronor (7 934), väntat 8 240 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 700 miljoner kronor (2 512), väntat var 2 589 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 672 miljoner kronor (6 338), väntat var 5 677 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 538 miljoner kronor (288). Förväntningrna låg här på 1 457 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 5 142 miljoner kronor (6 110), väntat var 4 148 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 3 937 miljoner kronor (4 756), väntat var 3 315 miljoner kronor.

Det första kvartalet visade en fortsatt positiv utveckling i bankens affär med sina kärnkunder, där intäktsutvecklingen framför allt under kvartalets två första månader var god. Kostnadsutvecklingen fortsatte också den positiva trenden från fjärde kvartalet, med en ökningstakt på årsbasis som sjönk ytterligare.

Under första kvartalet syntes de första kostnads-effekterna av de effektivitetsåtgärder som initierades under 2019. Fortsatta åtgärder som genomförts under första kvartalet innebär, tillsammans med tidigare åtgärder, en sänkning av årlig kostnadsnivå med cirka 350 miljoner kronor med fortsatt effekt under andra kvartalet 2020. Kreditportföljen bibehöll en god kvalitet, med en fortsatt mycket låg andel problemkrediter.

Handelsbanken, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019
Intäkter 11 178 11 116 0,6% 10 791
Räntenetto 8 230 8 240 -0,1% 7 934
Provisionsnetto 2 700 2 589 4,3% 2 512
Rörelseresultat före kreditförluster 5 672 5 677 -0,1% 6 338
Kreditförluster -538 -1 457 -288
Rörelseresultat 5 142 4 148 24,0% 6 110
Nettoresultat 3 937 3 315 18,8% 4 756

Covid-19 och de volatila finansiella marknaderna har givit upphov till följande tre specifika effekter i resultatet under första kvartalet:

Till följd av att avkastningen på traditionellt förvaltade portföljer i Handelsbanken Liv var lägre än den ränta som bolaget garanterat försäkringstagarna, gjordes ett latent kapitaltillskott om -152 miljoner kronor.

Ökade justeringar för motpartens kreditrisk och egen kreditrisk vid värdering av derivat till verkligt värde, så kallade Credit Value Adjustments (CVA) och Debt Value Adjustments (DVA), om -262 miljoner kronor.

Därutöver, och i enlighet med IFRS 9, har banken uppskattat högre förväntade kreditförluster på portföljnivå för särskilt utsatta branscher samt hushåll. Detta innebär att kreditförlustreserveringarna för förväntade förluster ökade med -440 miljoner kronor, vilket belastade resultatet i första kvartalet

”Bankens finansiella ställning är stark och möjliggör att banken kan fortsätta att betjäna sina kärnkunder med deras behov även under nu rådande omständigheter”, skriver Handelsbanken i delårsrapporten.