Högre värderad skog ger köpläge

Trots utförsbacke för konjunkturen ser skogskoncernen köpvärd ut. En uppvärdering av skogsmarken lockar.

KÖP När Affärsvärlden för cirka ett år sedan granskade det numera åter Sundsvallsbaserade skogsbolaget SCA var slutsatsen att aktien var för dyr utifrån skogsindustrins valutadopade vinster. Säljrådet visade sig vara rätt. Från då knappa 95 kronor har aktiekursen tappat runt 20 procent till dagens 75 kronor, vilket också var den riktkurs Affärsvärlden satte.

Men om aktien har fallit så har SCA:s resultat gått motsatt väg. Första halvåret i år visade ett rörelseresultat som var drygt 30 procent högre än motsvarande period i fjol och ebitda-marginalen har lyfts till 28 procent från 24 procent. Det är främst effekterna från ökade volymer från den utbyggda massafabriken i Östrand och ännu mer fördelaktiga valutaeffekter som lyft resultatet. Andra kvartalet började dock en del snålare vindar att blåsa, med en efterfrågan som var generellt svagare och priser som sjönk något för samtliga produktområden.

Med en verksamhet som till både omsättning och vinst till cirka en tredjedel består av papper (kraftliner för transportförpackningar samt tryckpapper) och med resterande del relativt jämnt fördelad på skog, trävaror och massa så är SCA konjunkturkänsligt. Skogsbolagets intäkter är till 80 procent i andra valutor än svenska kronor, medan huvuddelen av kostnaderna är i kronor, vilket gör SCA starkt exponerat också mot valutamarknadernas svängningar.

De senaste åren har båda dessa makrokrafter gått i rätt riktning för SCA, där stigande priser på massa, papper och trävaror i dollar har givit ännu mer i intäkter omräknade till kronor. Nu är med all säkerhet konjunkturen på väg utför. Fallhöjden i Europa, där SCA har runt 85 procent av försäljningen, är dock begränsad, eftersom EU, till skillnad från USA, inte har gått på högvarv.

Om riktningen för konjunkturen känns säker så är kronkursen däremot ett stort frågetecken. Prognoserna om att kronan är undervärderad och ska stärkas har kommit på skam, så det hotet mot SCA:s vinster känns i alla fall för tillfället mindre akut.

På uppsidan finns främst två faktorer:

Den ena är att massabruket i Östrand, där SCA investerat nästan 8 miljarder kronor, kommer att nå full kapacitet fjärde kvartalet i år och ge fullt resultatgenomslag 2020.

Den andra är SCA:s skog och värderingen av den. Med 2,6 miljoner hektar skog är SCA Europas största privata skogsägare. Skogen värderas i dag till 136 kronor per skogskubikmeter. Efter Billerud Korsnäs lyckade försäljning av skog till AMF, tidigare utköpt från Bergvik Skog, har SCA aviserat att bolaget ska göra en omvärdering av skogsinnehavet under andra kvartalet.

AMF betalade 333 kronor per kubikmeter. Även om SCA knappast hamnar på den nivån (bland annat för att skogen växer betydligt längre norrut) så visar affären att det går att få bra betalt även i stora transaktioner. Skulle SCA hamna på snittpriset för norra Sverige 2018, enligt LRF Konsult cirka 270 kronor, skulle skogsvärdet minus nettoskulden vara i paritet med hela dagens börsvärde. Industridelen fås då gratis.

Det är knappast första gången det påpekas att ett skogsbolag har undervärderade tillgångar. Sannolikheten för att det också slår igenom i kursen har dock ökat efter Billerud Korsnäs banbrytande affär. Då även om SCA inte skulle genomföra en liknande transaktion inom de närmaste åren. Och medan aktiemarknaden ser ut att ha prisat in en vikande konjunktur (p/e 15 på 2020 års väntade vinst), finns potentialen från en uppvärderad skog kvar. Affärsvärlden rekommenderar därför nu köp i SCA på ett års sikt.

 

Det här är en Affärsvärlden Analys+ exklusiv förpublicering av ett aktieråd från kommande nummer av Affärsvärlden.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaSvenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, är verksamma inom skogsbranschen. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, samt tjänster för skogsägare och transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.