Hufvudstaden inleder återköp av egna aktier

Fastighetsbolaget Hufvudstadens styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 19 mars om återköp av egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Återköpen kan inledas idag den 11 september och pågå fram till nästa årsstämma. Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor, dock förutsatt att koncernens soliditet inte får underskrida koncernens målsättning om 40 procent efter återköpen. Högst 10 procent av aktierna i bolaget får återköpas.

Syftet med återköpen är att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag eller fastighet. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Hufvudstaden innehar idag 5,01 miljoner egna aktier, vilket motsvarar 2,4 procent av aktierna i bolaget.

Storägaren Lundbergs är beredd att omvandla C-aktier till A-aktier i sådan omfattning att bolaget med närståendes ägarandel understiger 90 procent av rösterna i bolaget.