Hufvudstaden ökar förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder till vinst före skatt, jämfört med förlust i fjol, tack var positiva värdeförändringar på fastigheter.
Hufvudstaden
Hufvudstaden äger NK­-fastigheterna i Stockholm och Göteborg.

Hyresintäkterna, mätt som fastighetsförvaltningens nettointäkter, steg till 465,4 miljoner kronor (392,8), en ökning med 18,5 procent mot föregående år.

Driftnettot, mätt som bruttoresultatet, steg till 353,8 miljoner kronor (278,5), en ökning med 27,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, mätt som rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar, steg till 341,5 miljoner kronor (266,6), en ökning med 28,1 procent mot föregående år.

Jämförelsestörande poster uppgick till noll (34,7) och värdeförändringar på fastigheter var 642,4 miljoner kronor (-985,3).

Resultatet före skatt var 950,7 miljoner kronor (-718).

Resultatet efter skatt blev 755,7 miljoner kronor (-583,0). Resultat per aktie hamnade på 3,73 kronor (-2,83).

Fastighetsbeståndets substansvärde, EPRA NTA, var 175 kronor per aktie den 30 juni, jämfört med 175 kronor samma tidpunkt i fjol och 173 kronor vid årsskiftet.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,6% (8,7). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,5% (4,1).

Hufvudstaden, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 465,4 392,8 18,5%
Driftöverskott 353,8 278,5 27,0%
Förvaltningsresultat 341,5 266,6 28,1%
Resultat före skatt 950,7 -718
Nettoresultat 755,7 -583,0
Resultat per aktie, kronor 3,73 -2,83
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 175 175 0,0%