IAR Systems ökar intäkterna

It-bolaget IAR Systems redovisar ökade intäkter och högre vinst i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget har beslutat att inte lämna utdelning för 2019.

Nettoomsättningen steg 1,1 procent till 100,1 miljoner kronor (99,0).

Ebitda-resultat blev 36,8 miljoner kronor (32,9), med en ebitda-marginal på 36,8 procent (33,2).

Rörelseresultatet blev 25,0 miljoner kronor (23,8), med en rörelsemarginal på 25,0 procent (24,0).

Resultatet före skatt var 23,1 miljoner kronor (21,8).

Resultatet efter skatt blev 17,6 miljoner kronor (16,7) Resultat per aktie hamnade på 1,29 kronor (1,23), vilket innebär en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 42,9 miljoner kronor (28,8).

Styrelsen har efter kvartalets utgång beslutat att med anledning av pågående covid-19 pandemi inte lämna något utdelningförslag för räkenskapsåret 2019. Som en konsekvens av beslutet kommer styrelsen inte att kalla till en extra bolagsstämma.

Koncernen har, genom dotterbolaget i England, utnyttjat möjligheten till skattelättnad kopplad till forskning- och utvecklingskostnader. Härigenom har koncernen tillförts 18,8 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 vilket påverkar kassaflödet men ej resultaträkningarna.

Några eventuella negativa effekter på kassaflödet till följd av bolagets kunders betalningsförmåga som en följd av covid-19 har inte fått genomslag under perioden.

Styrelsens finansiella mål är att IAR Systems omsättning ska öka med 10-15 procent årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 25 procent över en konjunkturcykel.

De strategiska affärerna har lett till att Amerika haft sitt bästa andra kvartal någonsin. Bolaget ser en trend att större kunder haft en möjlighet att investera under pågående pandemi till skillnad från våra mindre kunder. Det har lett till att försäljningen av säkerhetsprodukter under andra kvartalet varit högre än under hela 2019, då implemenation av säkerhetslösningar i synnerhet är en del av kundernas framtida produktlanseringar, skriver bolaget i delårsrapporten..

En fortsatt osäkerhet kring pandemins effekter leder till en fördröjning av besluts och inköpsprocesser, främst i Asien, skriver bolaget.

IAR Systems, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 100,1 99,0 1,1%
EBITDA 36,8 32,9 11,9%
EBITDA-marginal 36,8% 33,2%
Rörelseresultat 25,0 23,8 5,0%
Rörelsemarginal 25,0% 24,0%
Resultat före skatt 23,1 21,8 6,0%
Nettoresultat 17,6 16,7 5,4%
Resultat per aktie, kronor 1,29 1,23 4,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 42,9 28,8 49,0%