K-Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

K-Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
.

Hyresintäkterna steg till 51,0 miljoner kronor (40,5), en ökning med 25,9% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 36,9 miljoner kronor (28,4), en ökning med 29,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 21,2 miljoner kronor (16,5), en ökning med 28,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 124,9 miljoner kronor (73,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 108,3 miljoner kronor (73,4) och värdeförändringar på derivat med -2,4 miljoner kronor (-13,4).

Resultatet efter skatt blev 99,5 miljoner kronor (64,0), en ökning med 55,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,88 kronor (2,56), vilket innebär en ökning med 12,5% mot föregående år.

Det lånsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 95,99 kronor (59,43) per den 30 september.

Antal lägenheter i förvaltning steg till 2 043 (1 562). Antal lägenheter i pågående byggnation var 1 284 (678) och antal lägenheter under projektutveckling steg till 3 356 (1 095).

”Sammanfattningsvis har vi precis som under tidigare perioder haft ett högt tempo med mycket aktivitet. Tredje kvartalet 2020 har inneburit kapitalanskaffning för att möjliggöra en snabbare expansion. Jag talar för hela organisationen när jag säger att vi är hungrigare än någonsin. Vårt samlade bestånd av lägenheter i förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda men ej tillträdda förvärv uppgick till 6 751 lägenheter vilket är en ökning med 9,8 procent jämfört med utgången av föregående kvartal i år och ändå är vi bara i början på början på en resa mot evigheten. Vill ni följa med?”, kommenterar VD Jacob Karlsson i delårsrapporten.

K-Fastigheter, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 51,0 40,5 25,9%
Driftöverskott 36,9 28,4 29,9%
Förvaltningsresultat 21,2 16,5 28,5%
Resultat före skatt 124,9 73,4 70,2%
Nettoresultat 99,5 64,0 55,5%
Resultat per aktie, kronor 2,88 2,56 12,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 95,99 59,43 61,5%