Karo Pharma minskar omsättningen men ökar rörelseresultatet

Läkmedelsbolaget Karo Pharma redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade under perioden.
Omsättningen sjönk 10,2% till 713,0 miljoner kronor (793,6). Den organiska tillväxten minskade med 16%, men de förvärvade produktportföljerna Proct och Pevaryl bidrog positivt med 7%.

”Den negativa organiska tillväxten förklaras huvudsakligen av utmanande jämförelsesiffror: under mars månad 2020 såg Karo en kraftig försäljningsökning då konsumenter hamstrade och återförsäljare och apotek ökade sina lager i samband med covid-19 utbrottet i Europa. En annan bidragande orsak till den negativa tillväxten under första kvartalet 2021 var avyttringen av verksamheten Hospital Supply i slutet av räkenskapsåret 2020”, skriver bolagets VD Christoffer Lorenzen i rapporten.

Ebitda-resultatet steg till 259,8 miljoner (209,3).

Rörelseresultatet blev 128,1 miljoner kronor (104,1), med en rörelsemarginal på 18,0%(13,1).

Resultatet före skatt var 66,5 miljoner kronor (107,1).

Resultatet efter skatt blev 53,5 miljoner kronor (86,8), en minskning med 38,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,24 kronor (0,39), vilket innebär en minskning med 38,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 34,2 miljoner kronor (-9,8).

Likvida medel uppgick till 594,4 miljoner kronor (277,7).

”Vi förväntar oss att växla upp investeringarna inom försäljning och marknadsföring i takt med att
covid-19 pandemin lättar sitt grepp om samhället. Denna ökade kostnad kommer att krävas för att försvara och växa marknadsandelar – framför allt för att adressera det pågående skiftet bland konsumenter till digitala inköpskanaler. Detta kommer att spela en betydande roll för genomförandet av Karo Pharmas fortsatta tillväxtstrategi”, säger Lorenzen.

Karo Pharma, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 713,0 793,6 -10,2%
Rörelseresultat 128,1 104,1 23,1%
Rörelsemarginal 18,0% 13,1%
Resultat före skatt 66,5 107,1 -37,9%
Nettoresultat 53,5 86,8 -38,4%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,39 -38,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 34,2 -9,8
Likvida medel 594,4 277,7 114,0%