Lägre omsättning och vinst för Enea

Enea redovisar minskande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen sjönk 16,4% till 206,4 miljoner kronor (246,9).

Rörelseresultatet blev 42,8 miljoner kronor (63,5), med en rörelsemarginal på 20,7% (25,7).

”Trots en lägre försäljning är rörelsemarginalen i linje med vårt mål, tack vare en effektiv kostnadsstruktur och kontinuerliga anpassningar till affärsvolymen”, uppger vd Jan Häglund.

Justerat rörelseresultat utföll på 47,6 miljoner kronor (63,5), med en justerad rörelsemarginal på 23,1% (25,7).

Resultatet efter skatt blev 31,1 miljoner kronor (47,7), en minskning med 34,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,44 kronor (2,37), vilket innebär en minskning med 39,2% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 82,8 miljoner kronor (69,5).

Eneas VD Jan Häglund beskriver framtidsutsikterna så här:

”Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20% kvarstår. Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet fortsätta att försena projekt och på andra sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal. Vi ser fortsatt positivt på
marknadsutsikterna för programvara i telekom- och företagsnätverk. Det finns potential för våra nya lösningar inom 5G, cybersäkerhet och virtualisering och vi fortsätter därför våra investeringar i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och långsiktiga
intjäningsförmåga. Sammantaget ser vi dock att konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning negativt under 2020”.

Enea, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 206,4 246,9 -16,4%
Rörelseresultat 42,8 63,5 -32,6%
Rörelsemarginal 20,7% 25,7%
Rörelseresultat, justerat 47,6 63,5 -25,0%
Rörelsemarginal, justerad 23,1% 25,7%
Nettoresultat 31,1 47,7 -34,8%
Resultat per aktie, kronor 1,44 2,37 -39,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 82,8 69,5 19,1%