Lägre resultat men stark orderingång för Sectra

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar lägre intäkter och resultat i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, maj till juli 2020, jämfört med samma period i fjol. Orderingången ökade starkt.
Torbjörn Kronander.
Nettoomsättningen sjönk 10,2 procent till 298,9 miljoner kronor (332,8). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen med -7,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 27,4 miljoner kronor (29,4), med en rörelsemarginal på 9,2 procent (8,8).
Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet med -2,4 miljoner kronor och i jämförbara valutor är rörelseresultatet för kvartalet i paritet med jämförelseperioden.

Resultatet före skatt var 21,4 miljoner kronor (30,6).

Resultatet efter skatt blev 16,8 miljoner kronor (24,1). Resultat per aktie hamnade på 0,44 kronor (0,63), vilket innebär en minskning med 30,2 procent mot föregående år.

Orderingången steg till 612,3 miljoner kronor (238,7), en ökning med 156,5 procent mot föregående år. Av kvartalets orderingång har 12 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 24-34 procent uppskattas avse intäkter inom tolv månader efter kvartalets utgång.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 85,5 miljoner kronor (-28,0).

Utfallet för rullande tolv månader överträffar målnivåerna för de koncernövergripande finansiella målen.

– I nyligen genomförda kundnöjdhetsmätningar i USA konstaterades att Sectra har skött sig väl och under pandemin ökat den redan höga kundnöjdheten ytterligare. Det visar att vår företagskultur är stark och att vi har en fantastisk personal. Med nöjda kunder, en stark balansräkning, en positiv kassa och betydande andel återkommande intäkter är vi relativt sett väl rustade att hantera den höga graden av osäkerhet i omvärlden, kommenterar vd Torbjörn Kronander i delårsrapporten.

Sectra, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Orderingång 612,3 238,7 156,5%
Nettoomsättning 298,9 332,8 -10,2%
Rörelseresultat 27,4 29,4 -6,8%
Rörelsemarginal 9,2% 8,8%
Resultat före skatt 21,4 30,6 -30,1%
Nettoresultat 16,8 24,1 -30,3%
Resultat per aktie, kronor 0,44 0,63 -30,2%