Latour höjer utdelningen rejält

Investmentbolaget Latour redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Utdelningen föreslås höjas rejält.
Latours VD Johan Hjertonsson.
Latours VD Johan Hjertonsson. Foto: Latour

Substansvärdet ökade till 153 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,7% jämfört med SIX RX som ökade med 14,8% under 2020. Substansvärdet per den 11 februari uppgick oförändrat till 153 kronor per aktie.

Latour-aktiens totalavkastning var 31,8% under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8%.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs til 3,00 kronor per aktie (1,25), en höjning med 140% jämfört med föregående års corona-nedreviderade utdelning.

Nettoomsättningen steg 11,1% till 4 053 miljoner kronor (3 647).

Rörelseresultatet blev 575 miljoner kronor (364), med en rörelsemarginal på 14,2% (10,0).

Resultatet före skatt var 1 446 miljoner kronor (1 326).

Resultatet efter skatt blev 1 289 miljoner kronor (1 247), en ökning med 3,4% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,01 kronor (1,98), vilket innebär en ökning med 1,5% mot föregående år.

Industriföretagens orderingång ökade med 7% till 3 903 miljoner kronor (3 632), innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3% justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 11% till 3 989 miljoner kronor (3 591), vilket är en ökning med 6% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens bästa rörelseresultat för fjärde kvartalet hittills. Rörelseresultatet ökade med 37% till 593 miljoner kronor (434), motsvarande en rörelsemarginal på 14,8 (12,1)% för kvarvarande verksamheter.

Börsportföljens värde ökade under året med 9,1% justerat för portföljförändringar och utdelningar. Jämförbart index, SIX RX ökade med 14,8%.

Under året förvärvades 2,59 miljoner aktier i Fagerhult och ägarandelen uppgår därmed till 47,8%. I maj avyttrades 7,8 miljoner aktier i Tomra för en köpeskilling på 2,5 miljarder kronor. Latour innehar efter försäljningen 21,1% av utestående aktier i bolaget och kvarstår som största ägare. Ägandet i Alimak ökade under året till 29,6% efter förvärv av 210 000 aktier.

”Börsportföljen har sedan inledningen av året ökat med 9,1% justerat för portföljförändringar och utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 14,8%. Den bakomliggande resultatutvecklingen i bolagen har med ett par undantag varit bra mot bakgrund av pandemin. Flertalet bolag har påverkats av organisk nedgång i försäljningen, men har visat på stor motståndskraft och redovisar bra rörelseresultat”, kommenterar VD Johan Hjertonsson i bokslutet.

”Substansvärdet i Latour ökadeunder helåret med 13,7% till 153 kronor per aktie.Styrelsens föreslår en ökad utdelning till 3,00 kronor per aktie, vilket är 9% över den nivå som ursprungligen föreslogs 2020. Av försiktighetsskäl minskades sedermera föregående års utdelning till 1,25 kronor per aktie”, avslutar Johan Hjertonsson.

Latour, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 053 3 647 11,1%
Rörelseresultat 575 364 58,0%
Rörelsemarginal 14,2% 10,0%
Resultat före skatt 1 446 1 326 9,0%
Nettoresultat 1 289 1 247 3,4%
Resultat per aktie, kronor 2,01 1,98 1,5%
Utdelning per aktie, kronor 3,00 1,25 140,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.